Prezimena su najvećim djelom zapisivana na osnovu usmene predaje i manjim djelom pisane građe. Istraživanje dr. Filipovića se odvijalo u Rami od perioda 1931.-1935.

Maglice

Selo je raštrkano. Ima 15 katoličkih kuća. Osim stalno naseljenih, na Maglice ljeti izlaze sa stokom Gorančići iz Kovačeva Polja, Jozići iz Ripaca (1 k.), Čuljci iz Ploče, Zukanovići i Duvnjaci iz Kovačeva Polja, Mišure iz Ripaca (3 k.) i dr. Groblje je na Podanišu (Orašac).

Maglice se tako zovu što se tu često zaustavlja magla.

Na Maglicama su se prvi na stalno naselili Čuljci, a prije toga dolazili su samo sa stokom. Prije njihova naseljavanja tu je bila šuma, vrtače su držali i obrađivali neki muslimani. Poslije Čuljaka su dolazili i drugi, kupovali zemlju od Muslimana i naseljavali se.

Čuljci (4 k.) su došli iz Ploče. Stalno su se naselili još 1878. (a možda još 1831. god. počeli izlaziti sa stokom). Osim njih još sedam porodica Čuljaka izlaze ljeti sa stokom. Starinom su iz Hercegovine. - Jeličić (1 k.) je od Jeličića u Podboru. Stalno se naselio Kod Đulina Briga oko 1860. - Bošnjaci (2 k.) su na Liskovcu od prije 1878. Ranije su bili na Bukovici pod Maglicama. Starinom su s Dubog na Orašcu. - Penave (4 k. s 3 dom.) su na Priboju i Poljani. Došli su na Poljanu prije okupacije. Starinom su iz Širokog Brijega i ranije su bili na Proslapu. - Jurići (2 k.) su od Jurića iz Kovačeva Polja i došli su oko 1900. imaju ljeti stanje na planini Zavranu. - Belje (2 k.). Jedan je došao 1925. na Ponikve, a drugi je, pod Jerkušom, došao još prije 1878. - Grbeše (1 por.) imaju stanje na Maglicama i u Kovačevu Polju i nekad zimi silaze u polje. - Jozići (1 k.) iz Ripaca žive odvojeno, te im jedan dio obitelji boravi na stanju u Maglicama (pod Pribojem). Tako isto i jedna porodica Gliba iz Kovačeva Polja.
 


Ovo novo naselje je visoko iznad Kovačeva Polja. Uće su mu rasturene po uvalama i prodolama u Smojniku. Glavno "selo" su Čuljci na brdu Golincu. Svud unaokolo su šume. Na zapadu od sela su šume Raškovac, Gvozd i Drvenjaci, na sjeveru Smojnika. Ostale šume su Podrajče, Pat, Strana, Pirišće, Omara, Đulin Brig, Stupišće. Svi u selu nose vodu sa snažnog vrela Osika na sjevernom kraju sela, a u novije vrijeme prave i čatrnje. Njive su većinom po skorašnjim krčevinama i zovu se: Amšinov Dolac, Pripuzovina, Tabanica, Lice, Jerkuša, Priboj, Koprivni Dolac, Pitića Dolac, Franića Krč, Podračje - Podračje, Rajce, Poljana i dr. Livade su: Javor, Radina Plana, Ruste, Narte, Duže, Kozla, Dragosov, Lebra, Miradovica, Lica, Kraj, Reke, Zarudna, Zavranje, Krivido, Osoje.