Na temelju čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), Načelnik Općine Prozor-Rama, raspisuje

J A V N I    O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno i
određeno vrijeme u Općini Prozor-Rama
 
- Viši referent za civilnu zaštitu, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme i 1 izvršitelj na određeno vrijeme
- Viši referent za ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa i registraciju birača, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
- Viši referent – vozač, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Rok prijave: 13.10.2019.

UVJETI:

Pozicija 1. - Viši referent za civilnu zaštitu u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor - Rama

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- SSS, IV stupanj stručne spreme – Upravna, Tehnička, Ekonomska
- Položen stručni upravni ispit
- Najmanje 10 mjeseci radnog staža
- Poznavanje rada na računaru
 
Pozicija 2. - Viši referent za ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa i registraciju birača u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- SSS, IV stupanj – Gimnazija, Upravna, Ekonomska
- Položen stručni upravni ispit
- Najmanje 10 mjeseci radnog staža
- Poznavanje rada na računaru
 
Pozicija 3. - Viši referent – vozač u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- SSS ili KV, IV ili III stupanj stručne spreme
- Ispit za vozača B kategorije
- Najmanje 6 mjeseci radnog staža
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas (pozicije 1., 2. i 3.) kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu
- Diploma o vrsti i stupnju školske spreme
- Uvjerenje o radnom stažu
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije 1. i 2.)
- Dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 1. i 2.)
- Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (za poziciju 3.)
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
- Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH
 
Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:
 
OPĆINA PROZOR – RAMA
Kralja Tomislava bb
88 440  P r o z o r
sa naznakom
„Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos
na neodređeno i određeno vrijeme – NE OTVARATI“
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.