Na temelju čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), Načelnik Općine Prozor-Rama, raspisuje
 
JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme uz obvezan probni rad od tri mjeseca – u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti u Općini Prozor-Rama
 
Viši referent za poslove i zadaće matičnog ureda – matičar, 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme
 
UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH (da je punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, državljanstvo BiH, da ima vrstu i stupanj stručne spreme potrebne za obavljanje poslova u struci, da u posljednje dvije godine od dana objavljaivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlastu u FbiH, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. stav. 1. Ustava BiH)), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- SSS, IV stupanj stručne spreme – Gimnazija, srednja stručna škola, Upravna, Ekonomska
- Položen stručni upravni ispit
- Najmanje 10 mjeseci radnog staža
- Poznavanje rada na računaru
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

- Prijava na javni oglas sa adresom i kontakt telefonom
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu
- Diploma o vrsti i stupnju školske spreme
- Uvjerenje o radnom stažu
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Dokaz o poznavanju rada na računaru
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran
- Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH
 
Pored navedenog u razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, s tim da kandidat koji bude primljen u radni odnos, dužan je u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos položiti stručni ispit.

Napomena: Izabrani kandidat će biti dužan položiti poseban stručni ispit za matičara u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos, sukladno čl. 10. Zakona o matičnim knjigama („Sl. novine FBiH“, br. 37/12 i 80/14).

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:
 
OPĆINA PROZOR – RAMA
Kralja Tomislava bb
88 440  P r o z o r
sa naznakom
„Javni oglas za prijem namještenika u
radni odnos na neodređeno radno vrijeme – NE OTVARATI“
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.                                                                            

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K