Na temelju članka 29. Uredbe sa Zakonskom snagom o ustanovama (službeni list BiH broj 6/92 i 13/94 ) članka 54. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN HNŽ/K broj 03/05 i 01/16), te članka 37. Statuta JU Dom za stare i nemoćne osobe Rama, Upravno vijeće JU Dom za stare i nemoćne osobe Rama  sukladno odluci s treće sjednice održane dana 05. veljače 2018. god. raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje
RAVNATELJA JU DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE RAMA (m/ž)

I/. Uvjeti

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidat mora  ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS) ,
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva ,
- da nema zakonskih prepreka za obavljanje dužnosti ravnatelja.

II/. Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja dužan je priložiti:

- životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz točke I.ovog natječaja
-izvod iz matične knjige državljana BiH,
-ovjeren preslik osobne iskaznice,
-uvjerenje-potvrda o radnom stažu najmanje pet godina,
-dokaz o stručnoj spremi-ovjeren preslik diplome ili uvjerenja,
-potpisanu izjavu kandidata pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nema: a) zakonskih smetnji  za imenovanje na mjesto ravnatelja, b)    da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, c) da nije  u obnašanju dužnosti u političkoj stranci, i d) da imenovanjem na mjesto ravnatelja nije ni u kakvom sukobu interesa po zakonu.

III/. Izbor kandidata u pogledu ispunjenja općih i posebnih uvjeta natječaja, potpunosti i blagovremenost prijava, te intervjua sa kandidatima izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje imenuje posebnom odlukom Upravno vijeće JU DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE RAMA, u skladu sa čl. 38. Statuta.

IV/. Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine.

V/. Rok za prijavu na natječaj  je 15 dana od  dana objave natječaja u dnevnim novinama.

VI/. Prijava kandidata treba sadržavati adresu kandidata i  kontakt telefon, a dokazi uz prijavu ne mogu biti stariji od 6 mjeseci .

Prijave sa naprijed naznačenim dokazima kandidati će slati preporučeno poštom na adresu:
 
HO KUĆA MIRA, FRANJEVAČKOG SAMOSTANA RAMA-ŠĆIT,
UPRAVNO VIJEĆE JU DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE RAMA,
Šćit bb,
Prozor-Rama
sa naznakom : -PRIJAVA NA JAVNI OGLAS-.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VIII/. Javna ustanova Dom za stare i nemoćne osobe Rama pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 

UPRAVNO VIJEĆE