Sukladno članku 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ broj:5/00,4/04,5/04) članka 57. Statuta škole članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj:05-02-36-2128/18 od 10. prosinca 2018.godine, na sjednici održanoj 21. prosinca 2018.godine Školski odbor je raspisao
 
NATJEČAJ
Za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018./2019. godini

A) određeno vrijeme do 15. srpnja 2019. godine

1. Učitelj/ica informatike jedan /1/ djelatnik na četiri /4/ sata tjedno
2. Učitelj/ica fizike jedan /1/ izvršitelj na deset /10/ sati tjedno
3. Učitelj/ica kemije jedan /1/ izvršitelj na deset /10/ sati tjedno
4. Učitelj/ica katoličkog vjeronauka jedan izvršitelj na dvadeset i dva /22/ sata tjedno
5. Spremačica jedan /1/ izvršitelj na puno radno vrijeme

B) neodređeno vrijeme

6. Računovodstveno-administrativni djelatnik/ica jedan /1/ izvršitelj na puno radno vrijeme
7. Spremačica jedan /1/ izvršitelj na puno radno vrijeme

C) Određeno vrijeme do povratka djelatnice sa bolovanja a najdulje do

15. 7.2019. godine
8. Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture jedan /1/ izvršitelj na dvadeset /20/ sati tjedno

D) Određeno vrijeme do povratka djelatnice sa neplaćenog odsustva a najdulje do 15. 7.2019.godine

9. Učitelj/ica likovne kulture jedan izvršitelj na deset /10/ sati tjedno

Pored općih zakonom propisanih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 81. 82. 83. i 84. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („N.N. HNŽ“ broj:5/00,4/04,5/04,1/14) i članka 12. i 22. Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka

a) Viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera za radna mjesta pod rednim brojem 1. 2. 3. 4. 8. i 9.
b) Kanonski poslanje za radno mjesto pod rednim brojem 4.
c) Srednja ili viša stručna sprema ekonomskog smjera i jedna godina radnog iskustava za radno mjesto pod rednim brojem 6.
d) najmanje osnovna škola za radno mjesto pod rednim brojem 5. i 7.
Uz obveznu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju ne stariju od šest mjeseci original ili ovjerene kopije.
e) rodni list
f) uvjerenje o državljanstvu
g) diplomu o stečenoj školskoj spremi
h) uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga imaju)
i) Uvjerenje o radnom iskustvu za radno mjesto pod rednim brojem šest /6/
j) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta

Kandidati koji budu primljeni dužni su u roku od osam /8/ dana dostaviti -uvjerenje o nekažnjavanju i liječničko uvjerenje.

Prijem kandidata vršiti će se sukladno Pravilniku o jedinstvenim kriterijima o postupku i izboru uposlenika od 10.veljače 2017.godine broj: 40-50/17. Pravilnik se nalazi na oglasnoj ploči škole i dostupan je svim kandidatima. Natječaj ostaje otvoren osam /8/ dana od dana objavljivanja u tiskanim sredstvima dnevnog javnog informiranja. Pismeni i usmeni intervju provesti će Natječajno povjerenstvo 18. siječnja 2019. godine s početkom u 10 sati. Prijave sa naznakom „Za natječaj“ slati isključivo putem pošte na adresu Osnovna škola Marka Marulića Prozor Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor-Rama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednica Školskog odbora
Gabrijela Petrović