Školski odbor Osnovne škole „Ivana Mažuranića“ Gračac, je donio Odluku o raspisivanju
 
N A T J E Č A J A
za prijem djelatnika na upražnjena radna mjesta
 
Na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine

- Učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj
- Učitelj hrvatskog jezika – 1 izvršitelj, 18 sati tjedno
- Učitelj njemačkog jezika - 1 izvršitelj, 8 sati tjedno
- Učitelj fizike – 1 izvršitelj, 4 sata tjedno
- Učitelj likovne kulture - 1 izvršitelj, 4 sata tjedno
- Učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)
- Knjižničar – 1 izvršitelj, 5 sati tjedno
- Tajnik škole – 1 izvršitelj
 
b. Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljskog dopusta, a najdulje do 30.06.2022. godine

Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj, 8 sati tjedno

Pored općih Zakonom propisanih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane čl. 81., 82., 83. i 107. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a („NN HNŽ-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16) i Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadaća i unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:

Viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera za radna mjesta pod rednim brojem a) od 1. do 7. i b) 1.
Viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera za radno mjesto pod rednim brojem a) 8., a prednost kod kandidata imaju kandidati pravne struke.
 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

- Kratki životopis
- Diplomu o odgovarajućem stupnju i vrsti stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju
- izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu
- Uvjerenje o radnom stažu u struci koja se traži natječajem
- Potvrda sa Službe za zapošljavanje o čekanju na posao
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako ga posjeduje
- Ovjerena kopija studentskog indexa ili dokument s prijepisom ocjena
 
Bodovanje i izbor kandidata izvršit će se prema odredbama Pravilnika o radu povjerenstva za izbor kandidata koji konkuriraju za upražnjena radna mjesta broj: 36-236/11 od 29.08.2011. godine.

Uvjerenje o nekažnjavanju kao i liječničko uvjerenje o sposobnosti za rad, ne starije od 6 mjeseci, zatražit će se naknadno od izabranog kandidata.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana oglašavanja (do 23.01.2022).

Intervju sa prijavljenim kandidatima održat će se naknadno, a o točnom vremenu kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem ili putem e-mail adrese koju dostave u životopisu.

Napomena: Shodno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („NN HNŽ-a“ br. 6/18) pravo na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona za što moraju dostaviti odgovarajući dokaz.

Nepotpuna, neblagovremena i neovjerena dokumentacija se neće razmatrati.

Prijave s naznakom „za natječaj“ slati na sljedeću adresu:
 
O.Š. „ Ivan Mažuranić “ Gračac
Gračac b.b.
88 440  Prozor-Rama
 
Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.