Na temelju čl. 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“ broj:4/19),  te Odluke direktora  broj 01/1-124/20 od dana 03.09.2020. godine, objavljuje se sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Za sljedeća radna mjesta:

- Glavni knjigovođa – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
- Materijalni knjigovođa – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
- Pravnik – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto.

Opći uvjeti:

- da je državljanin BiH
- da ima navršenih 18 godina života
- da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnoga mjesta za koje se provodi postupak prijema u radni odnos (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz)
 
Posebni uvjeti za prijem u radni odnos:

Za radno mjesto pod točkom 1. glavni knjigovođa

- VSS/ VII/2 stupanj- Ekonomski fakultet – smjer financije i računovodstvo
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen državni ispit

Za radno mjesto pod točkom 2. materijalni knjigovođa

- VSS/ VII/2 stupanj- Ekonomski fakultet – smjer financije i računovodstvo
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 
Za radno mjesto pod točkom 3. pravnik

- VSS/ VII/2 stupanj – Pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova:

Za radno mjesto pod točkom 1. Glavni knjigovođa

- Rad na kompjuterskoj obradi podataka za fakturiranje raznih vrsta usluga,
- Knjiženje i kontrola ulaznih i izlaznih računa,
- Knjiženje i kontrola bankovnih izvoda,
- Usklađivanje salda kupaca i dobavljača,
- Usklađivanje financijskih i robnih izvještaja,
- Izrada polugodišnjih i godišnjih izvještaja
- Suradnja sa bankama i drugim financijskim institucijama,
- Predaja svih poreznih obrazaca,
- Vođenje osnovnih sredstava i amortizacije
- Izrada i predaja polugodišnjih i godišnjih izvještaja
- Ostali računovodstveni i administrativni poslovi.

Odgovoran je za pravilno i zakonito obavljanje svih poslova u okviru svoga radnog mjesta.

Za radno mjesto pod točkom 2. Materijalni  knjigovođa

- Obračun plaće
- Izrada i knjiženje putnih naloga
- Obrada ulaznih materijala iz skladišta
- Obrada izdatnica materijala i financijsko i količinsko rasknjižavanje
- Izrada mjesečnih utrošaka materijala i predaja na knjiženje
- Vodi knjigu izlaznih faktura
- Ostali poslovi po nalogu glavnog knjigovođe i Uprave društva
 
Za radno mjesto pod točkom 3. Pravnik

- Administrativno vođenje zaposlenih – vođenje osobnih dosjea, te matične knjige zaposlenih
- Vodi evidenciju svih popunjenih i upražnjenih radnih mjesta i upućuje zahtjeve za objavu,
- Popunjava sve potrebne prijave i odjave mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,
- Vodi evidenciju godišnjih odmora radnika, izrađuje plana korištenja godišnjih odmora u suradnji sa sektorima i dostavlja - Upravi na usvajanje, izdaje rješenja za godišnji odmor,
- Izdaje potvrde vezane za radne odnose, odgovoran je za ugovore o radu
- Obavlja sve poslove vezane za javne nabave; priprema tenderske dokumentacije, sastavljanje ugovora o javnoj nabavi, sastavljanje ponuda …
- Izvršava poslove službe u skladu sa pozitivnim zakonom, podzakonskim internim aktima.
- te ostali poslovi po nalogu nadređenoga

Odgovoran je za pravilno i zakonito obavljanje svih poslova u okviru svoga radnog mjesta.

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici „Komgrad“ d.o.o. Prozor-Rama https://komgradrama.com/ i u uredu protokola na adresi Ulica Ćire Truhelke bb, 88 440 Prozor-Rama) kandidati su dužni dostaviti:

- životopis (s adresom i telefonskim brojem)
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
- potvrdu o prebivalištu
- diplomu / svjedodžbu (ukoliko je diploma / svjedodžba stečena u drugoj državi obvezno dostaviti i ovjerenu presliku nostrifikacije),
- uvjerenje / potvrdu prethodnoga poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima.
- uvjerenje o položenom državnom ispitu (ukoliko je navedeno uvjet za prijem u radni odnos)

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu. Svi dokumenti  koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika ne starijoj od 6 mjeseci.

NAPOMENA

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama, a „Komgrad“ d.o.o. Prozor-Rama  nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Liječničko uvjerenje i uvjerenje od nadležnoga suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca) je potrebno dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete, o mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita biti će obaviješteni u pisanom obliku i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita.

Kandidati koji se prijavljuje na više radnih mjesta podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti orginale ili ovjerene preslike dokumenata, dok u drugim prijavama mogu dostaviti neovjerene preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze orginal ili ovjerene preslike dokumenata.

U slučaju da nakon provođenja usmenog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana posljednje objave u dnevnim novina, u zatvorenoj kuverti osobno na protokol ili preporučenom poštom na adresu:

„Komgrad“ d.o.o. Prozor-Rama
Ul. Ćire Truhelke bb,
88 440 Prozor-Rama
s naznakom:
„Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos“
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Natječaj otvoren do 22.09.2020