Na temelju Odluke Upravnog vijeća JU Centra za socijalni rad Prozor-Rama broj: 37-318/20 od 08.04.2020. godine, raspisuje se
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme

PSIHOLOG – 1 (jedan) izvršitelj/ica, rad na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti za obavljanje poslova:

- visoka stručna sprema (VSS, VII stupanj), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja Filozofski fakultet ili Nastavnički fakultet, smjer psihologija
- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računaru
 
Prilikom podnošenja prijave s kratkim životopisom, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije:

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome i rješenje o nostrifikaciji ako fakultet nije završen u BiH),
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz knjige rođenih,
- dokaz o radnom iskustvu,
- dokaz o poznavanju rada na računaru,
- liječničko uvjerenje (za kandidata koji bude primljen),
- da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje predstavlja smetnju u zasnivanju radnog odnosa.
 
NAPOMENA: Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se intervju prije izbora (o vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti upoznati).

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave. (Rok trajanja:24.04.2020)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Uz prijavu obavezno dostaviti kontakt adresu i broj telefona.

Prijave s navedenom dokumentacijom slati na adresu:
 
JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama
UPRAVNO VIJEĆE
K. Tomislava bb
88 440 Prozor-Rama
Sa naznakom:
„Prijava na javni natječaj - NE OTVARAJ“
 
Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.