Temeljem čl. 20.a stav. 1. Zakona o radu (Službene novine F BiH br. 26/16 i 89/18), čl. 28. Statuta Doma zdravlja „Rama“ i čl. 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Rama“, ravnateljica Doma zdravlja raspisuje sljedeći
 
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
Fizioterapeut u Odjelu fizikalne rehabilitacije - 1 izvršitelj       
KV vozač u Prometnoj službi - 1 izvršitelj, probni rad od jednog mjeseca
 
Opći uvjeti:

- da ima navršenih 18 godina života
- da je državljanin BiH
- da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost
 
Posebni uvjeti:

Za radno mjesto pod 1)

- završena prvi ciklus VSS fizioterapeutskog smjera
- položen stručni ispit
- radno iskustvo u struci od najmanje 8 mjeseci

Za radno mjesto pod 2)

- završena srednja prometna škola ili KV vozač
- radno iskustvo na poslovima vozača od najmanje 6 mjeseci
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

- dokaz o stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod 1)
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu
- potvrdu o radnom iskustvu
- kopija vozačke dozvole za radno mjesto pod 2)
 
Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete tražene natječajem biti će pozvani na intervju.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja (do 26.02.2021).

Prijave dostaviti na adresu:
 
Dom zdravlja “Rama”
Splitska b.b.
88 440  P r o z o r
s naznakom “Prijava na natječaj”
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na rad dostaviti liječničko uvjerenje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.