Osnovna škola „Ivan Mažuranić" Gračac, Gračac bb, 88440 Prozor-Rama, sukladno članku 97. Zakona Đ osnovnom odgoju i obrazovanju (,Narodne novine HNŽ" broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), članka 4. 6. i 7. Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola („Narodne novine HNŽ" broj: 2/05), članka 68. i 69.Statuta škole i Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 02-30-2318/23 od 03.11.2023. godine, Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj 23. studenog 2023. godine raspisuje se
 
NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ice Osnovne škole "Ivan Mažuranić"
Gračac ravnatelj/ica se imenuje na
razdoblje od četiri /4/ godine
 
Opis poslova

Ravnatelj/ ica osnovne škole pored poslova i radnih zadataka utvrđenih Zakonom o ustanovama obavlja i sljedeće poslove:

predlaže program odgojno-obrazovnog rada i aktivnosti za unapređenje tog rada u sklopu godišnjeg programa rada škole.
odlučuje o raspoređivanju zaposlenika na određene poslove i zadatke u skladu sa njihovim rezultatima rada i stručnoj spremi.

podnesi izvješće o uspjehu i postignutim rezultatima odgojno-obrazovnog rada kao i materijalnom poslovanju, Školskom odboru  Osnivaču i Ministarstvu prosvjete.

rješava i predlaže rješavanje upravnom i stručnom organu škole o pojedinačnim pravima radnika

obustavlja od izvršenja odluke upravnog i stručnog organa škole ukoliko ocijeni da su one u suprotnosti sa zakonom i drugim propisom ili bi izvršenje tih odluka moglo izazvati štetne posljedice po školu
 
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane zakonom

- da je punoljetan
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH (na bilo kojoj razini države ili entiteta u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta
- da se na njih ne odnosi članak IX. 1 Ustava BiH
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH.
 
I posebne uvjete propisane zakonom

- završena VŠS ili VSS
- da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga
- najmanje pet /5/ godina radnog iskustava na odgojna· obrazovnim poslovima u osnovnoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti dokumentaciju o ispunjavanju propisanih uvjeta:

životopis s adresom i kontakt telefonom,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu,
diplomu o stečenoj školskoj spremi,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje koje dokazuje ispunjavanje uvjete iz točke osam /8/ natječaja,
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
izjave da ispunjava opće uvjete pod točkama 3. 4. i 5.

Natječaj ostaje otvoren petnaest /15/ dana od dana objavljivanja. Prijave s dokumentacijom slati isključivo putem pošte na adresu
 
Osnovna škola „Ivan Mažuranić'' Gračac,
Gračac bb 88440 Prozor-Rama,
uz naznaku
"prijava na natječaj za izbor ravnatelja/ice škole".
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Školski odbor će u roku od osam /8/ dana od dana donošenja odluke pismenim putem obavijestiti sve kandidate natječaja o odluci o imenovanju ravnatelja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.