Razmatrani su i zajednički prijedlozi i komentari prednacrta Zakona o naknadi za korištenje hidroakumulacija koji bi eventualno zamijenio važeći Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata Federacije BiH.

Održani je sastanak plod ranije potpisanoga Memoranduma o zajedničkim aktivnostima dvaju poduzeća prema kojemu su definirani prioriteti poslovne suradnje koja uključuje zajednički nastup prema regulatorima i federalnim institucijama s ciljem pronalaženja kvalitetnijih rješenja za funkcioniranje tih elektroprivrednih poduzeća u Federaciji BiH, suradnja u području trgovine električnom energijom, upravljanje proizvodnim objektima, kao i poboljšanje suradnje na području distribucije električne energije.

Elektroprivreda HZ HB