Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 264. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH” br. 81/15), člana 24. Odluke o osnivanju “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama, broj: OPU-IP 300/2017 od 29.09.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 02-28/18 od 26.09.2018. godine, direktor Javnog poduzeća “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ ZA
PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Objavljuje se Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u okviru Javnog preduzeća “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama, na radna mjesta kako slijedi:

I Radna mjesta:

Vozač autobusa: 6 izvršitelja

II Opis poslova

•    Prevoz putnika u linijskom i vanlinijskom prometu;
•    Vodi putne naloge, prati potrošnju goriva;
•    Uredno vodi  kontrolni list, izdaje i kontroliše vozne karte pri ulasku putnika u autobus;
•    Čišćenje, pranje vozila i pripreme vozila prije polaska na liniju;
•    Brine se  o osiguranju potrebnog alata na vozilu, pomoćne opreme, dužan je da kontrolnoj  službi  uredeno i pristojno omogućiti  kontrolu  voznih karata;
•    Vodi računa  o isteku šestomjesečnog  i godišnjeg tehničkog pregleda  i registraciji vozila
Obavezan je uredno, savjesno, blagovremeno i kvalitetno obavljati poslove na koje je raspoređen, a zavisno od potreba procesa rada obavljat će i druge poslove po nalogu direktora .

III Opći uvjeti

-    Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-    Da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života;
-    Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
-    Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
-    Da je psihički i fizički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje kod poslodavca.

IV Posebni uvjeti

-    Najmanje srednja stručna sprema- vozač motornih vozila, ili srednja stručna sprema IV. ili III. stepena (SSS; VKV ili KV);
-    Najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva;
-    Položen državni ispit za vozače motornih vozila;
-    Vozačka dozvola D kategorije;
-    Probni rad u trajanju od 3 mjeseca;
-    Posjedovanje komunikacijskih sposobnosti i pozitivnih ranih navika.

V Potrebni dokumenti

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1.    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili  CIPS-ova lična karta;
2.    Izvod iz matične knjige rođenih;
3.    Dokaz o stručnoj spremi;
4.    Dokaz o radnom iskustvu;
5.    Ovjerena izjava kandidata da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
6.    Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi  krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
7.    Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);
8.    Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca).

VI Razmatranje prijava, intervju, rang lista

Komisija za provođenje natječajne procedure i izbor kandidata, koju imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva, u roku od 7 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Konačni prijem kandidata izvršiti će direktor Društva, a isti će biti na probnom radu u trajanju od 3 mjeseca, sa početkom probnog rada u skladu sa potrebama Društva.

VII Podnošenje prijava

Natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.             
Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo oglas. Natječaj će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” i “Dnevnom listu” Mostar.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Poduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti osobno, ili poštom na adresu:

JP “JAVNI PRIJEVOZ” D.O.O. PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor ( Poštanski pretinac br.5.)
s naznakom:
“Prijava na Javni natječaj za prijem radnika na određeno vrijeme”- NE OTVARATI

DIREKTOR:
Muamer Kukić