Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) a u vezi člana 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Općine Prozor – Rama, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Prozor - Rama
 

Radna mjesta:

1. Stručni suradnik za upravno rješavanje predmeta iz oblasti katastra nekretnina – 1 (jedan) izvršitelj

2. Građevinski inspektor – 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima predmete iz područja katastra nekretnina; provodi administrativno izvršenje rješenja i zaključaka iz nadležnosti katastra nekretnina;vrši izdavanje uvjerenja iz oblasti katastra, kopije plana, prijepise podatak premjera i katastra nekretnina te ostale katastarske dokumentacije (prijepis ili fotokopija dokumenata iz arhiva – katastarski operat koji nije u službenoj upotrebi, kopija popisnog lista) u skladu sa Zakonom i drugim propisima; prati zakone i druge propise iz oblasti katastra nekretninai osigurava njihovu pravilnu primjenu; obračunava naknade po poslovima iz svog djelokrugom rada; vodi djelovodnik predmeta i akata i upisnik prvostupanjskih predmeta upravnog postupka (UP-I) odvojeno od glavnog protokola ovog organa; pruža potporu nadležnim tijelima u postupcima vezanim za utvrđivanje prava na nekretninama u vlasništvu Općine; pruža potporu nadležnim tijelima u postupcima vezanim za raspolaganje i promet nekretninama u vlasništvu Općine:priprema dokumentaciju za izradu analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka prikupljenih na terenu i katastarskog operata; sudjeluje u procesu izrade nacrta pravnih akata Općine iz djelokruga svog rada;odgovara za zakonito, ažurno i uredno izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti;obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i druge poslove koje mu naloži rukovoditelj Odjela.

02. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji reguliraju ovu oblast; poduzima sukladno zakonu, pravne i druge mjere radi sprečavanja i otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u izvršavanju propisa iz nadležnosti ove inspekcije;prati propise BiH, Federacije, Županije i općine iz nadležnosti nadzora inspekcije i vrši kontrolu primjene istih; odgovara za blagovremeno pokretanje, vođenje i okončavanje postupaka inspekcijskog nadzora uz donošenje odgovarajućih upravnih akata te blagovremeno arhiviranje okončanih predmeta;dužan je povjerene poslove obavljati sukladno zakonu, drugim propisima, općim aktima i pravilima struke; vrši nadzor nad izdanim rješenjima od nadležne službe iz oblasti građenja, te vrši nadzor nad gradnjom stambenih, poslovnih i drugih objekata za koje urbanističko tehničku dokumentaciju i odobrenje izdaje nadležni općinski organ;zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi iz nadležnosti nadzora građevinske inspekcije;donosi rješenja i druga upravna akta kojim nalaže mjere inspekcijskog nadzora ili okončava postupak inspekcijskog nadzora, određuje rokove za izvršenje rješenja, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; vrši kontrolu nad radom sudionika gradnje i održavanju građevine, kvaliteta upotrijebljenih i ugrađenih građevnih proizvoda i primjene svih pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti građenja; izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga općinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti građevinske inspekcije;vrši pregled objekta, prostora, procesa rada, dokumente i slično kao i druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja sukladno sa zakonskim nadležnostima;po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo provođenje, sukladno zakonu;u slučaju povrede zakona ili drugog propisa, kao što je prekršaj ili kazneno djelo, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili kaznenu prijavu zbog učinjenog kaznenog dijela nadležnom tužiteljstvu;priprema izvješća o stanju u oblasti u kojoj obavlja nadzor; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i za svoj rad istom odgovara.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:

Pozicija 01:

VSS, završen VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova – fakultet pravne ili upravne struke
najmanje 1 (jedne) godine radnog staža, nakon stjecanja VSS
poznavanje rada na računaru

Pozicija 02:

VSS, završen VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - Građevinski ili Arhitektonski fakultet
najmanje 3(tri) godine radnog staža, nakon stjecanja VSS
poznavanje rada na računaru
 
Prijavljivanje - potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko neretvanskom kantonu, ul. Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ul. Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).

3. Kandidati za radno mjesto stručnog suradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ako fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba.

Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.

Agencija može u svakoj fazi procedure javnog konkursa zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog natječaja. Ako pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.

Istovremeno s dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu s propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa s danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH” (14.07.2022), putem pošte, preporučeno na adresu:
 
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u
Hercegovačko – neretvanskom kantonu
Ul. Ante Starčevića bb
88 000  M o s t a r
s naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnih službenika u
Općini Prozor - Rama,
s pozivom na broj: 15-30-8-31/22"
                                                                                        
Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.