''Efikasno procesuiranje krivičnih djela korupcije zahtijeva hitno donošenje odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku'', izjavio je veleposlanik Bruce G. Berton, šef Misije OSCE-a u BiH.

''Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izražava duboku zabrinutost zbog aktualnih dešavanja u vezi s procesom donošenja izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku BiH, koje se odnose na primjenu posebnih istražnih mjera u predmetima teških krivičnih djela, uključujući tu korupciju i druga djela gospodarskog kriminala. Potrebno je hitno donijeti odgovarajuće izmjene i dopune, u cilju provedbe Odluke Ustavnog suda BiH br. 5/16, jer je rok za provedbu navedene odluke Suda već istekao'', naveo je Berton.

Iz OSCE-a podsjećaju kako su u nedavno objavljenom izvještaju: ''Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH: Prva procjena'' pozvali nadležne institucije da usvoje nove odredbe kojima bi se postigla odgovarajuća ravnoteža između potrebe zaštite prava pojedinaca, propisane međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, i potrebe efikasnog procesuiranja predmeta teških krivičnih djela.

Na poziv ministra pravde, OSCE je u svojstvu promatrača sudjelovala u radu radne grupe za izradu potrebnih amandmana, koju je imenovalo Ministarstvo.

''Djelujući u toj ulozi, Misija je izrazila zabrinutost zbog nacrta koji je usvojila radna grupa, posebno ističući neusklađenost liste krivičnih djela za koja je moguće izdati nalog za provedbu posebnih istražnih mjera s međunarodnim standardima propisanim Konvencijom UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminala. Iz tog razloga, važeća verzija nacrta ne pruža pravosudnom sustava adekvatna sredstva za borbu protiv korupcije i drugih složenih krivičnih djela. Imajući u vidu ove činjenice, Misija poziva zakonodavne organe da, što je moguće prije, usvoje izmjene i dopune Zakona koje su u potpunosti usklađene s međunarodnim standardima. Time bi nadležni organi poslali snažnu poruku da je njihovo opredjeljenje za borbu protiv teških krivičnih djela u BiH iskreno i trajno. S tim u vezi, Misija ističe kao pozitivnu činjenicu da će Zastupnički dom uskoro raspravljati o prijedlogu amandmana kojima će, ukoliko dođe do njihovog usvajanja, biti otklonjene gore navedene manjkavosti'', izjavio je šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.