Temeljem čl. 68. stav. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine F BiH br. 46/10 i 75/13) i čl. 28. Statuta Doma zdravlja „Rama“ i čl. 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Rama“, ravnateljica Doma zdravlja raspisuje sljedeći

 
N A T J E Č A J
 za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
 

a. Fizioterapeut u Odjelu fizikalne rehabilitacije, uz probni rad od tri mjeseca - 1 izvršitelj 
    
b. Medicinski tehničar u Odjelu pneumoftiziološke zaštite – 1 izvršitelj

c. Medicinski tehničar u Odsjeku njega u kući i vanbolnička palijativna njega, uz probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj

d. Medicinski tehničar u Odsjeku njega u kući i vanbolnička palijativna njega – 1 izvršitelj

e. Stomatološka sestra – tehničar u Odjelu zubozdravstvene zaštite – 1 izvršitelj
 
Opći uvjeti:

- Da je državljanin BiH
- Da ima opću zdravstenu sposobnost
 
Posebni uvjeti:

Za radno mjesto pod a)

završen prvi ciklus VSS fizioterapetskog smjera
položen stručni ispit
 
Za radno mjesto pod b)

završena srednja medicinska škola, opći smjer
položen stručni ispit
radno iskustvo u struci od najmanje 10 mjeseci
 
Za radno mjesto pod c)

završena srednja medicinska škola, opći smjer
položen stručni ispit
položen vozački ispit B kategorije
 
Za radno mjesto pod d)

završena srednja medicinska škola, opći smjer
položen stručni ispit
radno iskustvo u struci od najmanje 6 mjeseci
položen vozački ispit B kategorije

Za radno mjesto pod e)

završena srednja medicinska škola, opći smjer
položen stručni ispit
radno iskustvo u struci od najmanje 2 godine
                      
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

- dokaz o stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu
- za radna mjesta pod b), d) i e) – potvrdu o radnom iskustvu
- za radna mjesta pod c) i d) – kopiju vozačke dozvole
 
Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete tražene natječajem biti će pozvani na intervju.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu:
 
Dom zdravlja “Rama”
Splitska b.b.
88 440  P r o z o r
s naznakom
“Prijava na natječaj”
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti liječničko uvjerenje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.