Federalna vlada danas je dala suglasnost na Prijedlog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH kojeg su utvrdili pregovarački timovi Vlade FBiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Kako je priopćeno nakon hitne sjednice Vlade, kolektivni ugovor uređuje prava i obveze državnih službenika i namještenika iz rada i po osnovu rada na koje se primjenjuju propisi o radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama državnih službenika i namještenika u federalnim organima državne službe i federalnim upravnim organizacijama, županijskim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim županijskim institucijama i gradskim i općinskim službama za upravu na teritoriji Federacije BiH.

Suglasnost je dobio i Prijedlog sporazuma o visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe FBiH, kojeg su utvrdili isti pregovarački timovi. Dogovoreno je da osnovica za obračun plaće za 2018. godinu iznosi 315 KM, a vrijednost boda 1,00.

bljesak.info