Na temelju Odluke o odobravanju prodaje jednog motornog putničkog vozila, Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje službenog motornog vozila objavljuje
 
JAVNU LICITACIJU
za prodaju službenog motornog vozila

1. PREDMET PRODAJE

Službeno vozilo Crvenog križa općine Prozor-Rama (u daljem tekstu: Ford ) putem javnog nadmetanja–licitacije prodaje motorno vozilo sljedećih karakteristika:

1. Marka i model: Ford Transit
2. Boja: Plava
3. Broj šasije: WFOSXXTTFS9D29825
4. Broj motora: H9FB9D29825
5. Zapremina motora: 2.4
6. Maksimalna snaga (kW): 103 kW
7. Godina proizvodnje: 2010.
8. Vrsta goriva: dizel
9. Stanje: ispravno
10. Kilometraža: 321.000 KM
11. Registracija: registrovan do 31.08.2024.
12. Početna cijena: 8.000,00 KM

2. PRAVO SUDJELOVANJA

2.1. Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja – licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sve domaće i strane pravne i fizičke osobe, osim djelatnika Crvenog križa i članova njihovih obitelji.

2.2. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju osobe koje izvrše uplatu depozita/kaucije u iznosu od 1.000,00 KM na blagajnu Crvenog križa najkasnije do 19.04.2024. godine.

2.3. Depozit/kaucija uplaćen na račun Crvenog križa će biti vraćen u roku od 15 dana od zaključivanja licitacije osobama koja nisu izlicitirala vozilo, a depozit pobjednika licitacije će biti zadržan do preuzimanja vozila.

3. PREGLED VOZILA I DOSTAVLJANJE PONUDA

3.1. Vozilo marke Ford Transit se može pogledati u Prozoru u razdoblju od 02.04.2024. god. do 19.04.2024. godine (ne računajući dane vikenda), u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu putem kontakt tel. 063/ 183-032.
Kontakt osoba: Dario Galić

3.2. Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju (princip viđeno-kupljeno).

3.3. Ponude na popunjenom obrascu iz ovoga oglasa (Privitak 1 )dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:
Ponuda za Javnu licitaciju za prodaju službenog motornog vozila FORD TRANSIT 2.4 TDCI

Crveni križ općine Prozor-Rama – NE OTVARAJ (otvara Povjerenstvo)

Ponude sa priloženom potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno na protokol u Crveni križ općine Prozor Rama, i to radnim danima od 08:00 sati ili putem pošte na adresu Crveni križ općine Prozor Rama,kralja Tomislava bb,88440 Prozor najkasnije do 19.04.2024 . godine.

3.4. Ponude koje budu predate (osobno ili putem pošte) nakon naprijed navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

3.5. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih fizičkih osoba i ovlaštenih predstavnika pravnih osoba, koje dostave ponude, održat će se, dana, 22.04.2024. godine u 12:00 sati, u prostorijama Crvenog križa.

3.6. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

3.7. Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuditelju koji je ranije predao ponudu.

4. OBVEZE PONUDITELJA/KUPCA

4.1. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena (pobjednik licitacije) dužan je pristupiti potpisivanju ugovora u roku od pet (5) dana od dana prijema istog, a izlicitirani iznos uplatiti u roku od pet (5) dana od dana obostranog potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

4.2. Troškove prijenosa prava vlasništva, transporta, i svih eventualnih drugih troškova koji se mogu pojaviti snosi Kupac (pobjednik licitacije).

4.3. Kupac je dužan motorno vozilo preuzeti u viđenom stanju, i to u roku od 5 (pet) dana po uplati ugovorene-licitirane cijene.

4.4. Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac odustane od njegove realizacije, Crveni križ zadržava uplaćeni iznos depozita/kaucije, te zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuditelju sa liste uspješnih ponuditelja.

5. SADRŽAJ PONUDE

5.1. Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, adresa i broj telefona, ovjerena kopija osobne iskaznice, te dokaz o uplati depozita/kaucije.

5.2. Podaci o pravnoj osobi: naziv pravne osobe, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku javne prodaje – licitacije, Aktuelni izvod iz sudskog registra (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog tijela) sa datumom izdavanja ne starijim od tri mjeseca na dan dostave ponude, dokaz (potvrda) o uplati depozita/kaucije i broj poslovnog računa.

5.3. Popunjen Obrazac za cijenu ponude, cijenu iskazati isključivo u konvertibilnim markama (KM), u iznosu istom ili većem od početne cijene motornog vozila.

5.4. Ponudu mora potpisati podnositelj ponude, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba, ista mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom pravne osobe.

5.5. Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz točaka od 5.1. do 5.4.

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1. Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna prihvatljiva ponuda.

6.2. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 063/ 183-032 radnim danima od 08:00 do 16:00 sati do 19.04.2024. Kontakt osoba Dario Galić .

6.3. Sažetak teksta ove licitacije je objavljen u  Radio Rama,Ramski vjesnik i www.rama-prozor.info i  na službenoj facebook stranici Crvenog križa općine Prozor-Rama.

Privitak:

- Obrazac za cijenu ponude