Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine Federacije BiH, broj: 39/2003, 22/2006 i 43/2010) a na temelju Odluke Vlade Hercegovačko – neretvanske županije o proglašenju stanja  nepogode uzrokovane pojavom korona virusa  i na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Prozor – Rama, Načelnik Općine Prozor – Rama donio je
 
O D L U K U
O PROGLAŠENJU STANJA NEPOGODE UZROKOVANE POJAVOM KORONA VIRUSA (COVID 19) NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR – RAMA

Članak 1.

Proglašava se stanje nepogode uzrokovano pojavom korona virusa (COVID-19) na području općine Prozor – Rama.

Članak 2.

Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Načelnik Općine Prozor – Rama nalaže:
– da se sve općinske službe, pravni subjekti i druge institucije Općine Prozor – Rama stave na raspolaganje Stožeru civilne zaštite Općine Prozor – Rama (u daljnjem tekstu: SCZ), te da stave na raspolaganje sve raspoložive resurse koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (u daljnjem tekstu:planovi) koristiti na ugroženom području;
– prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini Prozor – Rama uvode se stalna dežurstva kod svih subjekata obuhvaćenim Planom i odlukama SCZ;
– sukladno Planu i zahtjevima s ugroženih područja, zadužuje se SCZ da izvrši aktiviranje svih odgovarajućih službi zaštite i spašavanja, a po potrebi i drugih pravnih subjekata i javnih ustanova i poduzeća, volontera i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.

Članak 3.

Troškovi koji nastanu angažiranjem SCZ i nadležnih općinskih službi, te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa tijekom provođenja potrebitih mjera i aktivnosti na ugroženom području, pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, sukladno odluci o uvjetima i načinu korištenja istih, Proračunu  Općine Prozor – Rama za 2020. godinu i drugih financijskih izvora sukladno važećim propisima.

Članak 4.

Zadužuje se SCZ, da sukladno Županijskom planu, Planu Općine Prozor – Rama i važećim zakonskim propisima, poduzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na području Općine.

Članak 5.

Zadužuje se SCZ, a na temelju procjene stanja da ostvari kontakte sa Županijskom i Federalnom upravom civilne zaštite radi traženja eventualne pomoći oružanih snaga BiH i traženja međunarodne pomoći sukladno utvrđenim procedurama.

Članak 6.

Obvezuju se svi pomoćnici Načelnika Općine Prozor – Rama, rukovoditelji pravnih osoba i drugih institucija Općine Prozor – Rama, da osiguraju provedbu zapovijedi izdanih od SCZ.

Članak 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Prozor – Rama.

 Načelnik
Dr. Jozo Ivančević
Prozor-Rama,20.03.2020.

Radio Rama