Tereza Barun je 12.05.2020. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila doktorsku disertaciju pod nazivom 'Povezanost dinamičkih sposobnosti i konkurentske dinamike u telekomunikacijskoj djelatnosti' pod mentorstvom profesora dr. sc. Darka Tipurića, redovitog profesora u trajnom zvanju na istoimenom fakultetu.

Tereza Barun (rođena Nikolić) rođena je 12.05.1985. godine u Mostaru. Pohađala je osnovnu školu fra Jeronima Vladića u Ripcima.

Prva tri razreda srednje škole završava u općoj-realnoj gimnaziji Katolički školski centar u Sarajevu, a četvrti razred u II. Gimnaziji u Zagrebu.

Akademske godine 2008/2009. godine završava ekonomski fakultet u Zagrebu, te sljedeće godine upisuje doktorski studij.  2009. godine zapošljava se u Hrvatskom Telekomu d.d., prvo kao specijalist za analizu i planiranje, a zatim kao viši specijalist za troškovno modeliranje u sektoru kontrolinga.

U razdoblju od 2012. do 2016. godine radi kao ekspert za kontroling poslovnih područja u poduzeću Vipnet d.o.o. 2016. godine zapošljava se u poduzeću HP-Hrvatska pošta d.d., u Sektoru kontrolinga, gdje sudjeluje u izradi i validaciji troškovnih modela na zahtjev nezavisnog regulatornog tijela, kao i za interne potrebe poduzeća. 2020. godine postaje voditeljica Odjela regulatornog izvještavanja.

U razdoblju 2010.-2012. godine asistentica je na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment. Mama je dvoje djece, Judite i Mije.

Glavni cilj doktorske disertacije bio je ustanoviti utjecaj dinamičkih sposobnosti rekonfiguracije resursa poduzeća na kretanje udjela na tržištu te pokazati koliko dinamičke sposobnosti  direktno utječu na rast tržišnog udjela, a koliko indirektno putem intenziteta konkurentske aktivnosti poduzeća. Kako se navedeno očituje kod reguliranih, a kako kod nereguliranih poduzeća na provedenom empirijskom istraživanju na preko 100 poduzeća koja posluju u europskim zemljama.