Na sastanku, kojemu su nazočili zdravstveni djelatnici, farmaceuti, stomatolozi, veterinari i novinari, bilo je riječi o organizaciji, pravilima i načinima zbrinjavanja medicinskog otpada, vrstama otpada, te zakonskim obvezama zdravstvenih ustanova.

Stručne osobe operatera “Reciklon BH” d.o.o Sarajevo (specijalizirane firme koja se bavi promocijom mjera zaštite okoliša i zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada na području BiH), detaljno su pojasnile način sortiranja, prikupljanja, te zbrinjavanja otpada.