Od dana 10.10.2022.godine JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama će početi primati zahtjeve za ostvarivanje prava na dječiji dodatak prema Zakonu o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u FBiH.

Dijete do 18.godina može ostvariti pravo na dječji dodatak ukoliko ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 40% najniže plaće u FBiH (217,20 KM po članu)

Visina dječijeg dodatka iznosi 19% najniže plaće u FBiH (103,17 KM).

Pravo se priznaje na maksimalno 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Za nastavak prava roditelj je dužan u mjesecu prije isteka prava obnoviti zahtjev i dokumentaciju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete
2. Uvjerenje o državljanstvu za dijete
3. Kućna lista
4. Dokaz o prebivalištu za sve članove sa kućne liste (napomena: svi članovi sa kućne liste moraju biti prijavljeni na istoj adresi)
5. Ugovor sa bankom ili potvrda o tekućem računu (napomena: svako dijete za koje se podnosi zahtjev mora imati otvoren račun na svoje ime)

Za otvaranje računa na ime dijeteta potrebno je: osobna iskaznica i uvjerenje o prebivalištu za roditelja, a za dijete rodni list i uvjerenje o prebivalištu.

Svu ostalu potrebnu dokumentaciju Centar će pribaviti službenim putem.

Centar će zaprimati zahtjeve svaki radni dan u periodu od 9-13 sati.

Također koristimo priliku obavijestiti porodilje koje nisu u radnom odnosu, a čije dijete nije navršilo 1.godinu da će moći ostvariti pravo na novčanu pomoć neuposlenoj porodilji. Više informacija o navedenom pravu moći ćete dobiti u našem Centru iza 10.10.2022.godine.

Molimo naše korisnike da poštuju vrijeme predviđeno za prijem zahtjeva (od 9 do 13h), te za strpljenje i razumjevanje u slučaju većih gužvi.
 
Ravnateljica:
Mara Franjić