Na temelju članka 3. i članka 4. Pravilnika o prijemu djece  JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor, broj: 55/19 i Odluke Upravnog vijeća JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor, broj:133/24 od 05.03.2024. godine,  JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor  r a s p i s u j e  

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem djece u Javnu ustanovu Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor

Javni natječaj za prijem djece u JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor za pedagošku 2024./2025. godinu  otvoren  je od 17. 06. do 28. 06. 2024. godine.

Uz Zahtjev roditelj/skrbnik treba priložiti:

Osnovna dokumentacija:

1.    Rodni list-ovjerena preslika,
2.    Uvjerenje o mjestu prebivališta-ne starije od 3 mjeseca od dana prilaganja uz prijavu,
3.    Liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu ne starije od  mjesec dana (daje djetetov pedijatar),
4.    Dokaz o urednom cijepljenom statusu djeteta (preslika kartona o cijepljenju).

Dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti kod upisa (original ili ovjerene preslike ne starije od 6 mjeseci):

1.    Za dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: rješenje odnosno potvrda Centra za socijalni rad da je dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće socijalne skrbi;
2.    Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugi dokaz;
3.    Za dijete roditelja RVI ili civilne žrtve rata: rješenje o statusu RVI ili civilne žrtve rata;
4.    Za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: ovjerena preslika rodnog  lista djeteta;
5.    Za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja;
6.    Za dijete iz obitelji sa troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list;
7.    Za dijete sa teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje nadležne stručne Komisije ili nalaz i mišljenje ostalih stručnjaka;
8.    Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba,
9.    Za dijete koje živi u izuzetno teškim socijalnim prilikama: preporuka Centra za socijalni rad.

Zahtjev koji se popunjava prilikom prijave roditelj/skrbnik može dobiti u vrtiću.

Zahtjev s traženom dokumentacijom dostaviti osobno u prostorije JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor ili preporučeno putem pošte na adresu JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor, Splitska b.b., 88 440 Prozor, s naznakom „Prijava na natječaj za prijem djece“.

Prioritet pri upisu imaju djeca:
a)    dijete bez roditelja, odnosno bez roditeljskog staranja,
b)    dijete samohranog zaposlenog roditelja,
c)    dijete roditelja RVI ili civilne žrtve rata,
d)    dijete kome su oba roditelja zaposlena,
e)    dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,
f)    dijete iz obitelji sa troje ili više malodobne djece.

U slučaju prijavljivanja većeg broja djece po javnom pozivu u odnosu na raspoloživi broj smještajnog kapaciteta vrtića, prednost imaju prijave koje su podnesene prve po javnom natječaju, a nakon zadovoljenja prethodno navedenih prioriteta.

Upis djece vršit će se do popune vrtićkog kapaciteta po podnesenim Zahtjevima sukladno Pedagoškom standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje HNŽ-e „Narodne novine HNŽ –e“ ur. broj: 9/08).
Ugovor o pružanju usluga predškolskog odgoja potpisat će se prije  početka nove pedagoške godine o čemu će roditelji biti obaviješteni.

Sve druge informacije možete dobiti na telefon 036/ 770-323.

Vršitelj dužnosti
Julijana Juričević