Na temelju članka 62. zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i članka 47. Statuta Srednje škole Prozor, članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNŽ-u, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, broj:02-30-146/24., od 25.l.2024.g.. Školski odbor na sjednici održanoj dana 1.2.2024.godine, raspisuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta u škol.2023/24. godini
 

Na određeno radno vrijeme najduže (do 30.6.2024.)

1. domar  - 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

2. spremačica - 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)


a) Pod red. br. l:KV ili SSS (III ili IV stupnja) strojarske struke ili druge obrtničke i tehničke struke

b) Pod red.br. 2. –NK -osnovna škola ili srednja stručna sprema (od I do IV stupnja).

UVJETI: Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (8/00,4/04).

Uz obveznu potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, original ili ovjerene koplje:

kraći životopis (navesti adresu i kontakt telefon),
izvod iz Matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
Potvrda o prebivalištu,
Svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi,
Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, nakon stjecanja stručne spreme koja se traži Natječajem,
Dokaz o radnom stažu (Uvjerenje zavoda MIO/PIO).
 
Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se 20.2.2024. g. u 11 sati u prostorijama Škole.

Kandidati koji budu primljeni dužni su prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i liječničko uvjerenje.

Napomena: Sukladno č1anu 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u („Narodne novine HNŽ-a br. 6/18, 4/21. i 7/22) prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona, ukoliko uz prljavu na natječaj dostave dokaze o navedenom).

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu.

Prijave sa naznakom « za natječaj« slati putem pošte na adresu:
 
Srednja škola Prozor
Ul. Kralja Tomislava bb
88 440  P r o z o r  
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Napomena: Natječajnu dokumentaciju kandidata ne vraćamo te se ista može preuzeti u tajništvu Škole.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.