Na temelju čl. 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom obrazovanju i čl. 47. Statuta Srednje škole Prozor, čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNŽ-u, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ broj: 05-02-30-1637/21 od 28.12.2021. godine, Školski odbor na sjednici održanoj 30.12.2021. godine, r a s p i s u j e
 
N A T J E Č A J
za prijem  djelatnika u radni odnos za školsku 2021/22. godinu

Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku

Na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2022.
 
1. nastavnik predmeta Psihologija - 1 izvršitelj (6 sati tjedno)

2. nastavnik predmeta Sociologija - 1 izvršitelj (4 sata tjedno)

3. nastavnik predmeta Engleski jezik - 1 izvršitelj (10 sati tjedno)

4. nastavnik predmeta Njemački jezik - 1 izvršitelj (5 sati tjedno)

5. nastavnik predmeta Hrvatski jezik - 1 izvršitelj (13 sati tjedno)

6. nastavnik predmeta Matematika – 1 izvršitelj (7 sati tjedno)

7. nastavnik predmeta Islamska vjeronauka - 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

8. nastavnik predmeta Bosanski jezik – 1 izvršitelj (7 sati tjedno)

9. nastavnik predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)

10. nastavnik ekonomske skupine predmeta - 1 izvršitelj (11 sati tjedno)

11. nastavnik strojarske skupine predmeta - 1 izvršitelj (22 sata tjedno)

12. nastavnik strojarske skupine predmeta - 1 izvršitelj (8 sati tjedno)

13. nastavnik predmeta Francuski jezik – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)

14. nastavnik predmeta Povijest – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

15. nastavnik predmeta Povijest – 1 izvršitelj (9 sati tjedno)

16. nastavnik stručno-teorijske nastave  za kuharstvo - 1 izvršitelj (9 sati tjedno)

17. nastavnik praktične nastave za kuharstvo - 1 izvršitelj (14 sati tjedno)

18. nastavnik stručno-teorijske nastave za slastičarstvo - 1 izvršitelj (3 sata tjedno)

19. nastavnik praktične nastave za slastičarstvo - 1 izvršitelj (6 sati tjedno)

20. nastavnik predmeta poznavanja robe i prehrane- 1 izvršitelj (6 sati tjedno)

21. nastavnik predmeta informatika i računalstvo - 1 izvršitelj (19 sati tjedno)

22. nastavnik predmeta daktilografija – 1 izvršitelj ( 2 sata tjedno)

23. nastavnik predmeta ugostiteljsko posluživanje – 1 izvršitelj (1 sat tjedno)

24. nastavnik elektrotehničke skupine premeta – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)

B. Na određeno vrijeme do povratka djelatnika s neplaćenog odsustva, a najdulje do 30.06.2022.

1. nastavnik predmeta latinski jezik - 1 izvršitelj (6 sati tjedno)

UVJETI:

Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (8/00, 4/04).

Uz obveznu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju, ne stariju od 6 mjeseci, original ili ovjerene kopije:

- Kraći životopis,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
- Uvjerenje o nekažnjavanju,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ukoliko ga kandidat posjeduje ),
- Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje, nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem,
- Dokaz o ostvarenom radnom stažu u odgojno-obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži Natječajem,
- Dokaz o ostvarenom radnom stažu izvan odgojno-obrazovnih ustanova na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži Natječajem,
- ovjerena kopija studentskog indeksa ili prosjek ocjena ostvarenih tijekom studija
- certifikat za obavljanje poslova vjeroučitelja - za radno mjesto pod rednim brojem A) 7.
 
Kandidati koji budu primljeni dužni su dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se 27.01.2022. godine u 11 sati u prostorijama Škole.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku (do 20.01.2022.).

Prijave s naznakom „ za Natječaj “ slati putem pošte na adresu:
 
Srednja škola Prozor
Kralja Tomislava b.b.
88 440  P r o z o r

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA:

Natječajnu dokumentaciju kandidata ne vraćamo, te se ista može preuzeti u tajništvu Škole.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.