Na temelju čl. 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (N.N. HNŽ-a, br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14), čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja HNŽ-a, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, br. 05-02-30-1822/21 od 28.12.2021. godine, Školski odbor raspisuje
 
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih radnih mjesta
 
Na neodređeno vrijeme
 
Računovođa - jedan (1) izvršitelj (puno radno vrijeme)
 
Na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine

Učitelj njemačkog jezika - jedan (1) izvršitelj (4 sata tjedno)
Učitelj matematike - jedan (1) izvršitelj (8 sati tjedno)
Učitelj fizike - jedan (1) izvršitelj (4 sata tjedno)
Učitelj katoličkog vjeronauka - jedan (1) izvršitelj (8 sati tjedno)
Učitelj glazbene kulture - jedan (1) izvršitelj ( 3 sata tjedno)
Učitelj tehničke kulture - jedan (1) izvršitelj (2 sata tjedno)
Učitelj informatike - jedan (1) izvršitelj (3 sata tjedno)
Učitelj likovne kulture - jedan (1) izvršitelj (2 sata tjedno)
Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture - jedan (1) izvršitelj (4 sata tjedno)
Učitelj biologije - jedan (1) izvršitelj (4 sata tjedno)
Učitelj kemije - jedan (1) izvršitelj (4 sata tjedno)
Knjižničar - jedan (1) izvršitelj (2 sata tjedno)
 
Pored općih Zakonom propisanih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane čl. 81.,82.,83. i 84. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (N.N. HNŽ-a, br. 5/00, 4/04, 5/04 i 1/14) i Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadaća:

Srednja ili viša stručna sprema ekonomskog smjera za radno mjesto pod rednim brojem:
a) 1
Viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera za radna mjesta pod rednim brojem: b)1, b)2, b)3, b)5, b)6, b)7, b)8, b)9, b)10, b)11, b)12
Kanonsko poslanje za radno mjesto pod rednim  brojem: b) 4
 
Uz obveznu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

- Rodni list
- Uvjerenje o državljanstvu (na starije od 6 mjeseci)
- Svjedodžba ili  diploma o stečenoj stručnoj spremi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga imaju)
- Uvjerenje o radnom stažu u struci koja se traži natječajem (u i izvan odgojno-obrazovnih ustanova)
- Uvjerenje o radnom stažu izvan struke koja se traži natječajem u odgojno-obrazovnim ustanovama
- Uvjerenje o čekanju na posao sa Službe za zapošljavanje
- Ovjerena kopija studentskog indeksa ili dokument s prijepisom ocjena
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja će biti pozvani na intervju. Intervju s kandidatima obavit će se po dogovoru (dostaviti kontakt telefon). Kandidati izabrani natječajem dužni su prije zaključivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Napomena: Shodno odredbama čl. 18 Zakona o dopunskim pravima branitelja i članovima njihovih obitelji („N.N. HNŽ“, br. 6/18) pravo na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1 ovog Zakona za što moraju dostaviti odgovarajući dokaz

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa naznakom „Za natječaj“ slati putem pošte na adresu škole:
 
Osnovna škola Veselka Tenžere
Uzdol bb
88440 Prozor-Rama
 
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od objavljivanja u Dnevnom listu Mostar, do 13.01.2022.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.