U skladu s  čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ br. 5/00, 4/04,  5/04, 1/14 i 7/16), čl. 58. Statuta Škole broj: 32-134/06 od 26.04.2006. godine, broj: 32-849/12 od 19.11.2012. godine i broj: 32-483/21 od 05.11.2021. godine, čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“ br. 8/18 i 7/19), suglasnosti Ministarstva prosvjete, kulture i sporta broj: 05-02-30-1623/21 od 28.12.2021. godine i Izmjene suglasnoti broj: 05-02-30-1623-1/22 od 07.01.2022. godine, na sjednici održanoj 07.01.2022. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Jeronima Vladića Ripci donio je Odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A
za popunu radnih mjesta
 
Nastavni plan na hrvatskom jeziku

Na neodređeno vrijeme
 
- učitelj razredne nastave - 1 djelatnik, puna nastavna norma
- učitelj likovne kulture - 1 djelatnik, 8 nastavnih sati tjedno
- učitelj tjelesne i zdravstvene kulture - 1 djelatnik, 16 nastavnih sati tjedno
- Spremačica - 1 djelatnik, puno radno vrijeme
 
  B. Na određeno vrijeme do 30. o6. 2022. godine

  5. učitelj engleskog jezika i književnosti - 1 djelatnik, 6 nastavnih sati tjedno

  6. učitelj fizike - 1 djelatnik, 4 nastavna sata tjedno

  7. učitelj kemije - 1 djelatnik, 4 nastavna sata tjedno

  8. učitelj informatike - 1 djelatnik, 10 nastavnih sati tjedno

Pored općih zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa,kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane čl. 81., 82., 83. i 84. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (NN HNK/Ž, br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16).

Viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera za radna mjesta pod rednim brojem: 1., 2., 3., 5., 6., 7. i 8.
Najmanje osnovna škola za radno mjesto pod rednim brojem: 4.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

- rodni list
- uvjerenje o državljanstvu
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga posjeduju); za radno mjesto pod rednim brojem: 1., 2. i 3. - obavezno
- uvjerenje od Službe za zapošljavanje i uvjerenje o duljini radnog staža u struci

Kandidati koji budu primljeni dužni su u roku od 8 dana dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i liječničko uvjerenje.

Pri odabiru i bodovanju kandidata primjenjuju se kriteriji sukladno Pravilniku o radu i stegovnoj odgovornosti uposlenika Osnovne škole fra Jeronima Vladića Ripci, broj: 32-334/21 od 06.09.2021. godine (Pravilnik se nalazi na oglasnoj ploči Škole i dostupan je svim kandidatima).

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će Natječajno povjerenstvo dana, 25.01.2022. godine (utorak) u 09:00 sati u prostorijama središnje škole u Ripcima.

Napomena: Shodno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ-a“ broj: 6/18) pravo na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko dostave dokaz o navedenom.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Dnevnom Listu (do 18.01.2022.).

Prijave s naznakom „za natječaj“ slati isključivo putem pošte na adresu škole:
 
Osnovna škola fra Jeronima Vladića Ripci
R i p c i  b.b.
88 440  Prozor-Rama
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.