Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) a u svezi članka 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Općine Prozor-Rama, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Prozor-Rama

Radno mjesto:

Stručni suradnik za provedbu sanitarnih mjera i propisa – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: prikuplja i obrađuje podatke za utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu o higijenskim prilikama i nekim bolestima te sudjeluje u provedbi raznih mjera sprječavanja i širenja zaraznih bolesti; radi na otkrivanju određenih faktora u okruženju koji narušavaju zdravlje ljudi; predlaže i provodi odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi, putem uzimanja uzoraka vode, hrane i sl. koje potom analizira; pomaže sanitarnom inspektoru u poslovima inspekcijskog nadzora i provođenje Zakona i propisa iz nadležnosti sanitarne inspekcije; vrši zapisničko evidentiranje pri obavljanju redovitih aktivnosti, predlaže mjere, te iste dostavlja sanitarnom inspektoru; prati i primjenjuje Zakone i propise iz svoje nadležnosti; vrši zapisničku kontrolu kod održavanja, korištenja i funkcioniranja objekata za opskrbu vodom iz javnog vodovoda; vrši uzorkovanje i analizu vode javnog i lokalnih vodovoda po planu i programu koji odredi sanitarni inspektor; vrši preventivno uzorkovanje i analizu prehrambenih proizvoda; vrši provjeru sanitarno higijenskih uvjeta svih školskih i predškolskih objekata, zdravstvenih i javnih ustanova, sastavlja konačne zapisnike, informira sanitarnog inspektora o stanju; vrši provjeru sanitarno-higijenskih uvjeta u svim objektima koji se bave proizvodnjom hrane; vrši sanitarno higijenski pregled sredstava javnog prometa; prati stanje nad provedbom obveznih preventivnih protuepidemijskih mjera, dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije kao i poduzimanje mjera kod prijavljivanja zaraznih bolesti; formira bazu podataka kod provođenja navedenih mjera iz oblasti sanitarne inspekcije; vrši informiranje, obavještavanje pučanstva o bitnim aktivnostima i provedbi mjera (radio, portali i drugo) iz oblasti sanitarne inspekcije; zaprima i evidentira prijave stranaka iz oblasti sanitarne inspekcije; izlazi na teren i obavještava sanitarnog inspektora o istima; obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i drugim propisima koji se odnose na ovo radno mjesto kao i poslove koje mu naloži šef Odsjeka i Općinski Načelnik.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:

- VSS, VII stupanj stručne spreme, Fakultet zdravstvenih studija – sanitarno inženjerstvo, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja istih struka
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računaru
 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).

3. Kandidati, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure javnog natječaja.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi procedure javnog natječaja zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biti će isključen iz natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
 
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u
Hercegovačko-neretvanskom kantonu
Ul. Ante Starčevića b.b.
88 000  M o s t a r
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Prozor-Rama,
sa pozivom na broj: 15-30-8-8/23“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.