Na temelju čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Sl. novine F BiH“ br. 49/05), Načelnik Općine Prozor-Rama, raspisuje
 
J A V N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno
vrijeme u općini Prozor-Rama

Vrši se prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općini Prozor-Rama i to:

1. Viši referent za mjesne zajednice - 1 izvršitelj
2. Viši referent za poljoprivredu - 1 izvršitelj
3. Referent dostavljač - domar - 1 izvršitelj


POZICIJA 1.
Viši referent za mjesne zajednice u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor- Rama
Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- SSS, IV stupanj – Gimnazija, Ekonomska, Tehnička
- Položen stručni upravni ispit
- Najmanje 10 mjeseci radnog staža
- Poznavanje rada na računaru

POZICIJA 2.
Viši referent za poljoprivredu u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor-Rama
Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete:
- SSS, IV stupanj – Ekonomska, Tehnička, Poljoprivredna
- Položen stručni upravni ispit
- Najmanje 10 mjeseci radnog staža
- Poznavanje rada na računaru

POZICIJA 3.
Referent dostavljač – domar u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama
Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- SSS, III stupanj, tehničkog smjera
- 6 mjeseci radnog staža

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas (Pozicije 1.,2. i 3. ) kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu
- Diploma o vrsti i stepenu školske spreme
- Uvjerenje o radnom stažu
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Dokaz o poznavanju rada na računaru
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
- Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. 1. Ustava BiH

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obavezi probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz ) na adresu:
 
Općina Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb
88 440 P r o z o r
sa naznakom „Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na
neodređeno vrijeme – NE OTVARATI“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok trajanja: 11.06.2015
Stupanj stručnog obrazovanja: Srednja stručna sprema
Broj izvršitelja 3
Kategorija: Administrativna zanimanja
Mjesto rada: Prozor-Rama
Vrsta radnog odnosa: neodređeno