Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a u svezi članka 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor-Rama, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
 
JAVNI  NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
općinskom javnom pravobraniteljstvu Prozor-Rama
 

Radno mjesto:

- Stručni savjetnik u pravobraniteljstvu – 1 (jedan) izvršitelj
 

Opis poslova: vrši izradu normativnih akata, izvješća, programa i slično; vrši poslove vezane za radne odnose u pravobraniteljstvu; prati sudsku i tužiteljsku praksu; koordinira rad sa strankama; pomaže pravobranitelju u proučavanju predmeta, proučavanju pravnih pitanja u vezi sa radom pravobraniteljstva u pojedinim predmetima, samostalno ili pod nadzorom pravobranitelja; vodi evidencije propisa i prateće stručne literature i brine se o blagovremenom osiguranju istih; priprema nacrte tužbi, prijedloga i drugih podnesaka kojima se pokreću postupci kod suda i kod organa uprave, nacrte podnesaka u svim sudskim i upravnim postupcima; radi na prikupljanju svih dokaza u pojedinim predmetima; pomaže pravobranitelju u proučavanju i pripremanju predmeta za raspravu; vrši poslove pisarnice: prijem i otprema pošte, raspoređivanje pismena, osnivanje predmeta, popis i sređivanje spisa, predaja predmeta u rad, vođenju upisnika i pomoćnih knjiga i drugih evidencija, odlaganje predmeta u arhivu, kao i ostale poslove administrativno tehničke prirode iz nadležnosti pravobraniteljstva utvrđene zakonom i drugim propisima; obavlja i druge poslove koje mu odredi pravobranitelj.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:

- VSS, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, iste struke

- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja visoke stručne spreme

- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

Napomena: Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju
Ante Starčevića b.b.
88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom javnom pravobraniteljstvu Prozor-Rama,
sa pozivom na broj: 07-30-8-81/20“
                                                                                                                                                         
Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.