Na osnovu članka 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“br 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu /županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br.4/19 ,5/19 i 5/20 ), članka 17. Statuta JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju Općine Prozor-Rama i čl.24. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za prevenciju ,rehabilitaciju i edukaciju Općine Prozor -Rama br. 81-10/20-UV od 19.10.2022. i 147-10/22-UV od 21.10.2022 i Odluke Upravnog vijeća broj:163-11/22-UV od 8.11.2022., ravnatelj JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama raspisuje:
 
J A V N I    O G L A S
za prijem radnika u radni odnos
na neodređeno vrijeme na radno mjesto
                                                       
POMOĆNI RADNIK ZA AKTIVNOSTI - 1 izvršitelj

Opći uvjeti za prijem u radni odnos su:

- Da je stariji od 18 godina
- Da je državljanin Bosne i Hercegovine
- Da je zdravstveno sposoban  za vršenje određenih poslova
- Da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje predstavlja smetnju u zasnivanju radnog odnosa u Centru.
 
Posebni uvjeti za prijem u radni odnos:

- SSS – srednja stručna sprema, III stupanj
 
Opis poslova:

Priprema prostor za organiziranje aktivnosti, održava pribor i materijal za rad u radionicama, brine o nabavci materijala za aktivnosti, servira i poslužuje hranu i osvježenje, obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

Prijavni obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni oglas, objavljen sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“br.4/19,5/19 i 5/20), koji je obavezno vlastoručno potpisati (možete preuzeti u prostorijama JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama na adresi Ul. kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor-Rama ili na linku  adresi Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi -  https://www.mzrss-hnz-k.ba/hr/sektor-rada/obrasci)

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

- Životopis (sa adresom i telefonskim brojem)
- Diplomu - dokaz o završenoj stručnoj spremi
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- Potvrda o prebivalištu (CIPS)
 
S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete oglasa bit će obavljen intervju o kojem će biti obavješteni u pisanom obliku i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita.

Kandidat koji bude izabran za obavljanje poslova po oglasu dužan je u roku od 15 dana dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i liječničko uvjerenje.

Probni rad nije predviđen.

U slučaju da nakon provođenja intervjua, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji(„Narodne novine F BiH , broj :33/04,56/05,70/07,9/10 i 90/17).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave. (do 27.11.2022.)

Oglas će biti objavljen u dnevnim novinamama: „Dnevni list“ i „Dnevni Avaz“ i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili preporučenom poštom na adresu:
 
JU CENTAR ZA PREVENCIJU, REHABILITACIJU I EDUKACIJU
OPĆINE PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
sa naznakom:
„Prijava na Javni oglas za prijem radnika
u radni odnos na neodređeno vrijeme - NE OTVARATI“
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.