Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16,89/18 I 44/22), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“ br.4/19, br. 5/20), članka 38.statuta JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama, te Odluke direktora  broj 01/1-136/24 od dana 17.04.2024. godine  direktor raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
Za sljedeća radna mjesta:

Radnik na crpnoj stanici - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
Radnik na razvrstavanju otpada - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 

Integralni tekst Javnog natječaja možete pogledati na službenoj web stranici Društva:

https://vodograd-rama.com/
 
te oglasnim pločama Društva i Službe za zapošljavanje Prozor-Rama.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja (04.05.2024).

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.