Temeljem čl. 20.a stav. 1. Zakona o radu (Službene novine F BiH br. 26/16 i 89/18), čl. 28. Statuta Doma zdravlja „Rama“ i čl. 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Rama“, ravnateljica Doma zdravlja „Rama“, raspisuje sljedeći
 
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos
 
Doktor medicine u Odjelu opće/obiteljske medicine na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj

Doktor medicine u Odjelu opće/obiteljske medicine na određeno vrijeme od 6 mjeseci - 1 izvršitelj
 
Opći uvjeti:

- da ima navršenih 18 godina života
- da je državljanin BiH
- da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost

Posebni uvjeti:

Za radno mjesto pod 1)

- VSS, završen medicinski fakultet
- položen stručni ispit
- licenca za samostalan rad
- radno iskustvo u struci od najmanje 2 godine
 
Za radno mjesto pod 2)

- VSS, završen medicinsk fakultet
- položen stručni ispit
- licenca za samostalan rad
- radno iskustvo u struci od najmanje 2 mjeseca
                    
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeća dokumenta:

- dokaz o stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- licencu za samostalan rad
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu
- uvjerenje o prebivalištu
- potvrda o radnom iskustvu
 
Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.

Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Dom zdravlja Rama zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Dom zdravlja Rama nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti putem pošte – U ZATVORENOJ KOVERTI -na adresu:
 
Dom zdravlja “Rama”
Splitska b.b.
88 440  P r o z o r – R a m a
(na koverti je potrebno navesti -
“Prijava na natječaj za prijem u radni odnos
na radno mjesto pod rednim brojem _____
- NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO ”
 
U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom kao se prilaže u dokumenataciji sukladno članku. 7 Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitleji („Narodne novine FBiH, br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10, i 90/17“).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja (do 26.11.2021) u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.