Temeljem čl. 20a. stav. 1. Zakona o radu (Službene novine F BiH br. 26/16 i 89/18) i čl. 28. Statuta Doma zdravlja „Rama“ i čl. 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Rama“, ravnateljica Doma zdravlja raspisuje sljedeći
 
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos
 
I. RADNO MJESTO     

Doktor dentalne medicine u Odjelu zubozdravstvene zaštite na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj
Medicinska sestra/tehničar u Higijensko-epidemiološkoj službi na određeno vrijeme od godine dana do povratka djelatnice sa porodiljnog odsustva - 1 izvršitelj

Opći uvjeti:

- da ima navršenih 18 godina života
- da je državljanin BiH
- da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost

Posebni uvjeti:

Za radno mjesto pod a)

- završen stomatološki fakultet
- položen stručni ispit
- licenca za samostalan rad
- radno iskustvo u struci od najmanje 18 mjeseca

Za radno mjesto pod b)

- VŠS zdravstvenog usmjerenja, opći smjer
- položen stručni ispit
- radno iskustvo u struci od najmanje 9 mjeseci

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

- dokaz o stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- licencu za samostalan rad za radno mjesto po 1)
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu
- potvrda o radnom iskustvu

Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete tražene natječajem biti će pozvani na intervju.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja (26.10.2021)

Prijave dostaviti na adresu:
 
Dom zdravlja “Rama”
Splitska b.b.
88 440  P r o z o r
s naznakom
“Prijava na natječaj”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na rad dostaviti liječničko uvjerenje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.