Na temelju članka 45. Zakon o predškolskom odgoju („Narodne novine HNŽ“, broj 05/00), članka 37. Statuta JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor ur. broj: 32/16 i čl. 4. Pravilnika o radu JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor ur. broj: 198/23, 454/23, 130/24 i 198/24, a sukladno Odluci broj: 293/24 od 10.05.2024. godine, Upravno vijeće JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor, r a s p i s u j e

J A V N I   N A T J E Č A J
za radna mjesta
 
1. Odgajatelj – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Pored općih uvjeta, propisanih Zakonom, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju, Pedagoškom standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje u HNŽ, Statutom i drugim aktima ustanove, i to:

VSS ili VŠS predškolskog odgoja
Položen stručni ispit za odgojno-obrazovni rad
 
2. Socijalni radnik – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Pored općih uvjeta, propisanih Zakonom, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju, Pedagoškom standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje u HNŽ, Statutom i drugim aktima ustanove, i to:

VSS – socijalni radnik
Položen stručni ispit za odgojno-obrazovni rad
 
3. Prehrambeni tehnolog – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Pored općih uvjeta, propisanih Zakonom, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju, Pedagoškom standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje u HNŽ, Statutom i drugim aktima ustanove, i to:

VSS – prehrambeni tehnolog
Jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon stjecanja VSS
 
4. Asistent u odgojno-obrazovnom radu – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Pored općih uvjeta, propisanih Zakonom, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju, Pedagoškom standardu i normativu za predškolski odgoj i obrazovanje u HNŽ, Statutom i drugim aktima ustanove, i to:

VSS ili VŠS odgojno-obrazovnog smjera
Položen stručni ispit za odgojno-obrazovni rad
 
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja prijave na natječaj):

Životopis
Diploma - dokaz o stručnoj spremi
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Uvjerenje o prebivalištu
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete natječaja biti će obavljen intervju, o kojem će biti obaviješteni.

Kandidat koji bude izabran za obavljanje poslova po natječaju dužan je u roku od 15 dana dostaviti: uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, liječničko uvjerenje i sanitarnu knjižicu.

Prijave s traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja preporučeno putem pošte na adresu:

JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor
Splitska b.b.
88 440  P r o z o r
s naznakom
„Prijava na natječaj - ne otvarati“

                            
Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK