Na temelju čl. 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (N.N. HNŽ-a, br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja HNŽ-a, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, br. 02-30-1670/22 od 22.02.2023. godine, Školski odbor raspisuje
 
N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih radnih mjesta

A) Na određeno vrijeme do 15.07.2023. godine

Učitelj njemačkog jezika - jedan (1) izvršitelj (4 sata tjedno)
Učitelj matematike - jedan (1) izvršitelj (8 sati tjedno)
Učitelj fizike - jedan (1) izvršitelj (2 sata tjedno)
Učitelj katoličkog vjeronauka - jedan (1) izvršitelj (8 sati tjedno)
Učitelj glazbene kulture - jedan (1) izvršitelj (2 sata tjedno)
Učitelj tehničke kulture - jedan (1) izvršitelj (2 sata tjedno)
Učitelj informatike - jedan (1) izvršitelj (2 sata tjedno)
Učitelj likovne kulture - jedan (1) izvršitelj (2 sata tjedno)
Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture - jedan (1) izvršitelj (4 sata tjedno)
Učitelj biologije - jedan (1) izvršitelj (4 sata tjedno)
Učitelj kemije - jedan (1) izvršitelj (2 sata tjedno)
Knjižničar - jedan (1) izvršitelj (2 sata tjedno)
 
Pored općih Zakonom propisanih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane čl. 81., 82., 83. i 84. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (N.N. HNŽ-a, br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22) i Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadaća:

Viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera za radna mjesta pod rednim brojem: a)1, a)2, a)3, a)5, a)6, a)7, a)8, a)9, a)10, a)11, a)12

b. Kanonsko poslanje za radno mjesto pod rednim  brojem: a) 4

Uz obveznu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

Rodni list
Uvjerenje o državljanstvu (na starije od 6 mjeseci)
Svjedodžba ili  diploma o stečenoj stručnoj spremi
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga imaju)
Uvjerenje o radnom stažu u struci koja se traži natječajem (u i izvan odgojno-obrazovnih ustanova)
Uvjerenje o radnom stažu izvan struke koja se traži natječajem u odgojno-obrazovnim ustanovama
Uvjerenje o čekanju na posao sa Službe za zapošljavanje
Ovjerena kopija studentskog indeksa ili dokument s prijepisom ocjena
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja će biti pozvani na intervju. Intervju s kandidatima obavit će se po dogovoru (dostaviti kontakt telefon). Kandidati izabrani natječajem dužni su prije zaključivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Napomena: Shodno odredbama čl. 18 Zakona o dopunskim pravima branitelja i članovima njihovih obitelji („N.N. HNŽ“, br. 6/18) pravo na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1 ovog Zakona za što moraju dostaviti odgovarajući dokaz.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa naznakom „Za natječaj“ slati putem pošte na adresu škole:
 
Osnovna škola Veselka Tenžere
Uzdol bb
88440 Prozor-Rama
 
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od objavljivanja (do 28.03.2023.) u Dnevnom listu Mostar.