Temeljem čl. 20.a stav. 1. Zakona o radu (Službene novine F BiH br. 26/16 i 89/18) i čl. čl. 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Rama“, ravnateljica Doma zdravlja raspisuje sljedeći:
 
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos
 
a.) Doctor medicine u Odjelu opće-obiteljske medicine na određeno vrijeme na period od tri godine odnosno do povratka djelatnice sa specijalizacije – 1 izvršitelj

b.) Fizioterapeut u Odjelu fizikalne rehabilitacije na neodređeno vrijeme  - 1 izvršitelj             

c.) Medicinski tehničar u Odsjeku njega u kući i vanbolnička palijativna njega na određeno vrijeme od jedne godine odnosno do povratka djelatnice s porodiljskog odsustva – 1 izvršitelj

d.) Medicinski tehničar u Sektorskoj ambulanti Uzdol na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj

e.) Medicinski tehničar u Odjelu hitne medicinske pomoći na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj

Rok trajanja natječaja do 16.08.2019.


Opći uvjeti:

Da ima navršenih 18 godina života
Da je državljanin BiH
Da ima opću zdravstenu i poslovnu sposobnost
 
Posebni uvjeti:

Za radno mjesto pod a)

- završen medicinski fakultet
- položen stručni ispit
 
Za radno mjesto pod b)

- završen prvi ciklus VSS fizioterapetskog smjera
- položen stručni ispit
- radno iskustvo u struci od najmanje 6 mjeseci
 
Za radno mjesto pod c)

- završena srednja medicinska škola, opći smjer
- položen stručni ispit
 
Za radno mjesto pod d)

- završena srednja medicinska škola, opći smjer
- položen stručni ispit
 
Za radno mjesto pod e)

- završena srednja medicinska škola, opći smjer
- licencu za samostalan rad
- radno iskustvo u struci od najmanje 6 mjeseci
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

- dokaz o stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za mjesta pod a), b), c) i d)
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu
- za radna mjesta pod b), i e) – potvrdu o radnom iskustvu
 
Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete tražene natječajem biti će pozvani na intervju.  

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.  

Prijave dostaviti na adresu:

Dom zdravlja “Rama”
Splitska b.b.
88 440  Prozor


s naznakom “Prijava na natječaj”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  

Izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti liječničko uvjerenje.  Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

www.szzhnz-k.ba