Ministarstvo inozemnih poslova BiH ocjenjuje da su pogrešne interpretacije koje se pojavljuju u medijima da je BiH zakasnila da se prijavi na europski poziv za nabavku lijekova, pa se stječe dojam u javnosti da je BiH izgubila mogućnost za sudjelovanje u pozivima za javne nabavke u okviru Zajedničkog sporazuma Europske unije o javnim nabavkama medicinskih protivmjera (Joint Procurement Agreement, JPA). Stoga, u cilju objektivnog informiranja javnosti, naglašava da se BiH pravovremeno odazvala na poziv EU i u datim rokovima participira u javnim nabavkama u okviru JPA, te podsjećaju:

''Bosna i Hercegovina se JPA pridružila 09. travnja 2020. godine potpisom na Sporazum u ime Bosne i Hercegovine od strane ministrice inostranih poslova dr. Bisere Turković, a na osnovu Odluke Predsjedništva BiH. Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti poduzima sve potrebne mjere da se taj proces uspješno provodi.

Sudjelovanje naše zemlje, kao i svih ostalih zemalja ugovornih strana u aktivnostima JPA, nije svedeno na sudjelovanje u jednom objavljenom pozivu, već je riječ o kontinuiranom sudjelovanju u pojedinačnim javnim pozivima za određena medicinska sredstva, koji se objavljuju u skladu sa epidemiološkom situacijom i novim naučnim saznanjima u borbi protiv pandemije COVID-19. U suradnji sa drugim nadležnim institucijama iz BiH, Ministarstvo inozemnih poslova BiH će nastaviti sa aktivnostima na osiguravanju svih potrebnih sredstava i opreme za potrebe zdravstvenih sustava u BiH.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 04. kolovoza 2020. godine imenovalo predstavnike BiH u Upravnom odboru JPA, koji su, u skladu sa pravilima JPA, preuzeli koordinaciju sudjelovanja BiH u javnim nabavkama. Koordinacija sudjelovanja BiH u JPA se sada odvija putem predstavnika BiH u Upravnom odboru JPA, koji u suradnji sa Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvom inozemnih poslova BiH na vrijeme ispunjavaju sve obaveze BiH vezano za JPA.

Vijeće ministara BiH je 25. kolovoza 2020. godine identificiralo Ministarstvo civilnih poslova BiH kao nadležnu instituciju za zaključivanje okvirnih ugovora u sklopu JPA, te ovlastilo ministricu civilnih poslova da u ime BiH izvrši potpisivanje okvirnih ugovora u sklopu JPA, a na osnovu iskazanih potreba Republike Srpske, Federacije BiH, i Distrikta Brčko. Istovremeno je MCP BiH zaduženo i za organizaciju skladištenja, špedicije, i transporta sredstava i opreme proisteklih iz okvirnih sporazuma u sklopu Sporazuma o zajedničkim javnim nabavkama.''