Na temelju čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine F BiH", broj: 49/05), Načelnik Općine Prozor-Rama, raspisuje
 
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos namještenika na
neodređeno radno vrijeme uz obvezan probni rad od tri mjeseca
u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor - Rama
 
1. Referent za portirsko - čuvarske poslove, 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme

Opis poslova: Obavlja poslove fizičkog osiguranja zgrade općine, kontrolira i vodi evidenciju ulaza i izlaza službenika i građana u zgradu, poduzima sigurnosne i mjere protiv požarne zaštite, protivpožarnim aparatima, vrši obilazak i kontrolu sigurnosti zgrade, rukuje sustavom video nadzora, te ulaznom kapijom na parking; skrbi o sigurnosti zaposlenika u zgradi općine; ostvaruje prvi kontakt sa strankama koje ulaze u zgradu Općine i usmjerava stranke koje su pristupile po pozivu ili bez poziva u zgradu Općine na nadležnog službenika, (u odgovarajuće urede); vodi portirsku knjigu zakašnjenja i izlazaka zaposlenih u toku radnog vremena i odgovara za točno i pravovremeno vođenje svih propisanih evidencija nazočnosti djelatnika na poslu i izradu izvještaja; kontrolira stanje prostorija tijela uprave po isteku radnog vremena; prema potrebi vrši dostavu materijala za sjednice Općinskog vijeća; rukuje kopir aparatom i vrši umožavanje i kopiranje materijala; poziva po potrebi organe MUP-a u slučaju potrebe dodatne intervencije za uspostavljanje reda u zgradi ili ispred zgrade općine; obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadaću.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (da je punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, državljanstvo BiH, da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebne za obavljanje poslova, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

- SSS, III ili IV stupanj
- 6 (šest) mjeseci radnog staža
- Certifikat za obavljanje fizičke zaštite
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta (original ili ovjerenu kopiju):

- Prijava na javni oglas sa adresom i kontakt telefonom,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diploma o vrsti i stupnju školske spreme,

- Uvjerenje o radnom stažu,

- Certifikat za obavljanje fizičke zaštite,

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od tri mjeseca (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran),

- Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava BiH.
 
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Prijave s traženim dokumentima dostaviti (do 07.05.2021.) u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:
 
OPĆINA PROZOR-RAMA
Kralja Tomislava bb
88440 Prozor sa naznakom
„Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno radno vrijeme - NE OTVARATI"
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.