Na temelju Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH broj: 12/03, 34/03 i 65/13 ), članka 66. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, br.46/10 i 75/13), a u vezi s člankom 20. Statuta Doma zdravlja „Rama“ , Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima glede vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za ravnatelja zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“ broj:10/12, 15/13, 90/13, 83/15, 22/16, 77/17) u predmetu raspisivanja javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja, Upravno Vijeće Doma zdravlja „Rama“, na sjednici održanoj 01.09.2022. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
DOMA ZDRAVLJA „RAMA“

 
Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DOMA ZDRAVLJA „RAMA“

I / NAZIV POZICIJE

Ravnatelj Doma zdravlja „Rama“
 
II / OPIS POZICIJE

U skladu s odredbama članka 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13), obavlja poslove definirane u članku 28. Statuta Doma zdravlja „Rama“

III. / MANDAT

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine.

Po isteku mandata ista osoba može, na osnovu javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja Doma zdravlja „Rama“, ali najviše za još jedno mandatno razdoblje.

IV./ UVJETI ZA KANDIDATE

A) OPĆI UVJETI

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

B) POSEBNI UVJETI

Kandidat za poziciju ravnatelja Doma zdravlja „Rama“ pored uvjeta iz točke IV. A). ovog natječaja, mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete predviđene člankom 66. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13), kao i odredbom članka 24. Statuta Doma zdravlja „Rama“:

- VSS – završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet odnosno farmaceutski-biokemijski fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja. Ako se u domu zdravlja pruža specijalističko-konzultativna zdravstvena zaštita sukladno članku 39. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Službene novine Federacije BiH br. 46/10 i 75/13) ravnatelj može biti i osoba sa specijalizacijom iz oblasti specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite koja se pruža u domu zdravlja
- da ima radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina u struci,
- da posjeduje znanje iz zdravstvenog menadžmenta
- da dostavi Program rada i razvoja Doma zdravlja „Rama“ za mandatni period
- da nije kazneno kažnjavan

V./ POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz točke IV. A) i B) ovog natječaja.

Dokazi o ispunjavanju općih uvjeta iz točke IV. A) su sljedeći:

- uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
- ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokazi o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke IV. B) su sljedeći:

- diploma medicinskog fakulteta, ili stomatološkog fakulteta odnosno farmaceutskog -biokemijskog fakultet i uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
- potvrda o radnom iskustvu od najmanje 5 (pet) godina u struci
- dokaz o posjedovanju znanja iz zdravstvenog menadžmenta: certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta – sve tri razine edukacije sukladno propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta odnosno završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta
- urađen program rada i razvoja Doma zdravlja „Rama“
- uvjerenje o nekažnjavanju
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

VI./ ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

Prijave kandidata s dokazima dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu:
 
DOM ZDRAVLJA „RAMA“
Splitska bb
88 440 Prozor-Rama
s naznakom
„Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja
Doma zdravlja „Rama“– ne otvarati“
 
Na poleđini kuverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

VII./ OBJAVLJIVANJE JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, Dnevnom listu i web stranici Doma zdravlja „Rama“.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja (do 21.09.2022.).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

VIII./ OSTALE NAPOMENE

Nakon završene procedure izbora i imenovanja ravnatelja Doma zdravlja „Rama“, prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni natječaj.

Osobni podaci o kandidatima javnog natječaja su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11).

U roku od trideset (30) dana od dana donošenja odluke o imenovanju ravnatelja, svi kandidati javnog natječaja će biti pismeno obaviješteni.
             
Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.