Na temelju I Banka 12. zakona o javnim, poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH" broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 34/03) i članka 27. i 35. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama i Odluke Nadzornog odbora broj: 01/1·47-NO-2/23 od 28. rujna 2023.godine, Nadzorni odbor raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE
JAVNOG KOMUNALNOG PODUZEĆA
„VODOGRAD" D.O.O. PROZOR-RAMA

I

Nadzorni odbor objavljuje natječaj za izbor i imenovanje

Uprave - direktora Javnog komunalnog poduzeća „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama -1 izvršitelj

Imenovanje se vrši na mandatne razdoblje od 4 (četiri) godine.

Ista osoba može biti ponovno birana i ,imenovana u skladu sa Zakonom. Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor kojim će se urediti prava i obveze, plaća i ostale naknade u skladu s važećim propisima.

U upravu javnog poduzeća ne može biti imenovana osoba koja obnaša dužnost u političkoj stranci.

Opis poslova

Zastupa, i predstavlja poduzeće JKP „Vodograd“ d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo),

Organizira i vodi poslovanje Društva,

Odgovara za zakonitost rada i poslovanja Društva

Izrađuje i nadzire realizaciju planova poslovanja

Izvršava odluke i preporuke Skupštine, Nadzornog odbora i Odbra za reviziju,

Vrši provedbu Etičkog kodeksa, Statuta i drugih akata poduzeća,

Podnosi izvješće o poslovanju Društva po polugodišnjem i godišnjem obračunu i bilancom uspjeha i izvršenjem revizije,

Priprema prijedloge o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,

Predlaže organizaciju Društva

Donosi normativne akte Društva,

Odlučuje o pravima i obavezama radnika sukladno Zakonu, Kolektivnom ugovoru i ostalim aktima Društva,

Obavlja i druge poslove sukladno važećim propisima, etničkom kodeksu, Statutu i drugim aktima Društva.

II

Kandidati za izbor i imenovanje direktora Društva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

OPĆI UVJETI

da su državljani Bosne i Hercegovine;
da su stariji od 18 godina;
da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti direktora i
da ne obnaša dužnost u političkim strankama.
 

B. POSEBNI UVJETI

Da ima visoku stručnu spremu (VII/1 stupanj) ili višu stručnu spremu (VI/1 stupanj), diplomu visokog ili višeg obrazovanja, zanimanje tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera.
Da ima radnog iskustva najmanje tri (3) godine s VSS ili pet (5) godina s VŠS na rukovodećim radnim mjestima nakon stjecanja diplome iz alineje 1. posebnih uvjeta
Sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova te nepristranog i odlučnog donošenja odluka,
Rezultati rada ostvarenih tijekom poslovne karijere u pogledu stručnih, organizacijskih i drugih radnih sposobnosti

III

Prijava na natječaj treba sadržavati ime i prezime, adresu i kontakt telefon, te biti potpisana od

strane podnositelja prijave, a uz istu su kandidati dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju kao

dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta (original ili ovjerene kopije):

Kraći životopis
Izvod iz Matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci)
Dokaz o traženoj stručnoj spremi( ovjerena kopija diplome)
Dokaz o radnom iskustvu
Program i plan razvoja Društva u mandatnom razdoblju
Izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ( članak IX stavak 1. Ustava BIH)
Izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu Članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Službene novine F BiH" broj: 34/03)
Izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
Izjavu da nije član tijela zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa („Službeni glasnik F BiH" broj: 16/02)
 
Kandidat koji bude Izabran, a prije imenovanja je dužan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da nije osuđen za kaznena djela i za gospodarski prijestup nespojiv sa dužnošću u upravi društva, pet godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali propisane uvjete iz natječaja biti će pozvani na razgovor koji će se održati najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zadnje prijave, nakon čega će Nadzorni odbor većinom glasova donijeti Odluku o izboru i imenovanju direktora.

O svojoj odluci Nadzorni odbor je dužan u roku od 8 dana od dana imenovanja direktora obavijestiti kandidate koji nisu izabrani, te istima vratiti dostavljenu dokumentaciju.

Prijave s traženim dokumentima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana zadnje objave i to osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Javno komunalno poduzeće „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama
Ćire Truhelke bb,
88 440 Prozor-Ratna
Na koverti naznačiti
„Prijava na natječaj
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
Javnog komunalnog poduzeća
„Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama
„NE OTVARATI"
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predmetni javni natječaj će se objaviti u Službenim novinama Federacije BiH ,u dnevnim novinama „Dnevnom listu“ iz Mostara i na web stranici poduzeća.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK