Temeljem članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03 i 65/13) te članka 21., 26. i 27. Statuta Javne ustanove Kulturno-športski/sportski centar Prozor-Rama i Odluke 0 raspisivanju javnog natječaja br: Ol-IX-65/23, Upravno vijeće JU "Kulturno- športski/sportski centar Prozor-Rama", raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
JU KULTURNO-ŠPORTSKI/SPORTSKI CENTAR PROZOR·RAMA
 
I Opis poslova

Ravnatelj organizira i rukovodi radom ustanove, odgovara za zakonitost rada predlaže planove, program rada i financijski plan, odlučuje o pravima i odgovornostima djelatnika iz radnog odnosa te obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Ustanove ..

II Uvjeti

Pored općih uvjeta predviđenih zakonom:

- Da je državljanin BiH
- Da je stariji od 18 godina
- Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bio kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta)
- Da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava BiH

Kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

- VSS društvenog smjera
- Minimalno tri (3) godine radnog iskustva nakon stjecanja VSS
- Izuzetne stručne, radne, rukovodne i organizacijske sposobnosti
- Komunikativnost

Prednost se daje kandidatima koji imaju radnog iskustva u rukovođenju javnom ustanovom.

III Dokumentacija

Uz prijavu s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom, kandidati su

dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Dokaz o završenoj VSS
- Dokaz o radnom iskustvu nakon stjecanja VSS
- Uvjerenje o državljanstvu ili preslika osobne iskaznice
- Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava BiH
- Ovjerena izjava da u zadnje 3 g. nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou države ili entiteta)
- ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci
- izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarska uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 dana od preuzimanja dužnosti
- uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) dostaviti u roku od 15 dana od dana preuzimanja dužnosti

IV

Natječajnu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

V

Natječaj će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", "Dnevnom listu", ioglasnoj ploči Općine Prozor-Rama.

 

VI

Prijave sa dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:
 
JU Kulturno-športski/sportski centar Prozor-Rama
UI. Kralja Tomislava bb, 88 440 Prozor-Rama
s naznakom:
"za Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU KŠC/KSC Prozor-
Rama - NE OTVARAJ".
 
Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK