Federalna Vlada je usvojila informaciju o pregovaračkim aktivnostima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o izmjeni Sporazuma o JP HT d.o.o. Mostar u skladu s programom pripajanja HT Mobile d.o.o. HT-u d.o.o. Mostar, navedeno je u priopćenju Vlade FBiH.

Federalno ministarstvo je zaduženo da poduzme aktivnosti prema JP HT d.d. Mostar s ciljem izrade prijedloga novog Statuta ovog društva, koji će biti usuglašen sa Zakonom o gospodarskim društvima Federacije BiH i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima koji je donijelo Povjerenstvo za vrijednosne papire Federacije BiH na 277. sjednici održanoj 23.3.2010. godine, a potom da pokrene procedure za usvajanje Statuta.

Federalna vlada danas je usvojila izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti Non project grant-Aid), u razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2016. godine.

Prihvaćena je informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za razdoblje siječanj-srpanj 2017.godine, zadužena sva federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije i druge federalne institucije da eventualne primjedbe i dopune na ovaj materijal dostave Generalnom tajništvu Vlade FBiH.