Na osnovu člana 27. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija i subvencioniranju smještaja u studentski dom („Službene novine HNK“, broj: 10/17), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNŽ, raspisuje

za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije u akademskoj 2023/2024. godini:

I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove (u daljnjem tekstu: subvencija smještaja) redovnim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljnjem tekstu: HNK) za akademsku 2023/2024. godinu.

Student se prijavljuje za dodjelu stipendije/subvencije smještaja za maksimalno dvije od četiri grupe, kako slijedi:

I grupa – Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,
II grupa – Stipendije na osnovu uspjeha u učenju,
III grupa – Stipendije za studenta – dijete pripadnika boračke populacije i
IV grupa – Stipendije u statusu socijalno ugroženih osoba.

II

Pravo učešća na Natječaju za dodjelu stipendije i subvencije smještaja ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:

da ima status redovnog studenta; (dokaz: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta),
da je državljanin Bosne i Hercegovine; (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
da student i roditelji imaju stalno prebivalište na području HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa; (dokaz: potvrde o prebivalištu za studenta i roditelje koje nisu starije od šest mjeseci),
da nije stariji od 21 godinu kada upisuje prvu godinu studija; (dokaz: potvrda fakulteta s naznačenom godinom upisa na studij),
da nema bespovratnu financijsku pomoć Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK (u daljnjem tekstu: Ministarstva), ili drugog davaoca (iz sredstava budžeta i izvanbudžetskih fondova bilo kog nivoa vlasti u BiH, javnih poduzeća, ili javnih ustanova); (dokaz: ovjerena izjava )
da već nema subvencioniran smještaj u studentskom domu; (dokaz: ovjerena izjava),
da ne studira u inostranstvu ako takav studij, na maternjem jeziku, postoji u Bosni i Hercegovini,
da tokom studija nije obnovio više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj konkurira za dodjelu stipendije, ili subvencije smještaja; (dokaz: potvrda fakulteta),
da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini.

III

Pravo sudjelovanja na konkursu za subvenciju smještaja ima student  koji ispunjava  uvjete iz tačke II. Natječaja, a korisnik je usluga studentskog centra (doma) u FBiH, čije je prebivalište van područja jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi studentski dom.

IV

Kriteriji za dodjelu stipendije/subvencije smještaja su sljedeći:

opći uspjeh iz srednje škole (za studente prve godine);
prosjek ocjena svih položenih ispita (za studente ostalih godina);
deficitarnost zanimanja (Odlukom utvrđuje Ministarstvo);
dobivene nagrade (prethodna akademska godina);
osvojena mjesta na takmičenjima relevantnim za studij (prethodna akademska godina);
osvojena mjesta na sportskim takmičenjima (državna i međunarodna);
sudjelovanje u odobrenim stručnim i naučnim projektima, objavljeni radovi i knjige, relevantni za studij (prethodna akademska godina);
pripadnost boračkoj populaciji (dokaz nadležne službe);
socijalni status i otežani uvjeti života (dokaz nadležne službe);
srodstvo;

V

Od bodovanja po kriterijima iz prethodne tačke izuzima se:

student prve godine studija koji je upisao studij po završetku srednje škole, a proglašen je za učenika generacije u nekoj od srednjih škola na području HNŽ;
student s prosječnom ocjenom studija 10,00 ili 5,00;
student bez oba roditelja;
student – dijete poginulog borca pripadnika Oružanih snaga;
student 100% invalid.

VI

Kandidat je obavezan prijaviti se putem on-line obrasca na internet stranici Ministarstva (http://stipendije.monkshnk.gov.ba/) kojeg, nakon popunjavanja, treba isprintati, potpisati  i dostaviti zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom.

Prilikom popunjavanja on-line obrasca kandidat će zadužiti šifrirani kod.

Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definirane od točke II. do V. Natječaja. Popis potrebnih dokumenata je sastavni dio on-line obrasca.

Dokumenti moraju biti originali, ili ovjerene kopije.

VII

Odluka o visini iznosa i broju korisnika stipendije u akademskoj 2023/2024. godini te Odluka o broju studenata kojima će biti subvencioniran smještaj u studentskim domovima, mjesečni iznos subvencije i način isplate, donijet će se naknadno.

VIII

Šifrirani popis studenata s ostvarenim brojem bodova bit će objavljen u roku od trideset (30) dana od dana zatvaranja Konkursa na oglasnoj ploči Ministarstva te na službenoj stranici Ministarstva i Vlade HNŽ.

U roku od pet (5) dana od dana objave bodova studenti mogu uložiti prigovor, nakon čega se donosi Odluka o dodjeli stipendija i subvencija smještaja u studentske domove u akademskoj 2023/2024. godini, na osnovu koje se zaključuje ugovor između Ministarstva i studenta.

IX

Prijavni se obrazac, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, dostavlja u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja, na protokol Ministarstva u vremenu od 11 do 14 sati, ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNŽ
Stjepana Radića 3/III, 88 000 Mostar
s naznakom: „Prijava na Natječaj za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove“.