Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o principima raspodjele materijalne i financijske međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje.

Prema Odluci, međunarodna pomoć za zaštitu i spasavanje se dijeli po principu utvrđenom u postotcima 62% za Federaciju Bosne i Hercegovine, 38% za Republiku Srpsku, te po 0,5% ove pomoći Federacija BiH i Republika Srpska dodjeljuju Brčko Distriktu BiH.

U skladu sa ovom odlukom, federalni dio pomoći biće raspoređen u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 županija, i to po 50%.

Raspodjelu međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje prema utvrđenim postotcima vršit će Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje.

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane virusom korona (Covid – 19).

Ovom dopunom Odluke od obračuna i plaćanja neizravnih poreza oslobađaju se lijekovi i sanitarna vozila.