Uspješno je završeno pošumljavanje u organizaciji Šumarije Tomislavgrad.

Pošumljavanje je počelo 19.4.2022. Ukupan broj prijavljenih radnika za pošumljavanje bio je 89, a na pošumljavanje ih je došlo 80. Radilo se pošumljavanje i popunjavanje prethodno pošumljenog područja.

Površina novopošumljenog područja je 30 ha, a površina gdje se popunjavalo prethodno pošumljeno područje je 200-tinjak ha. Lokaliteti su Orlovka i Trolokve, a nalaze se u odjelima 32, 78, 79, 80 i 81 na Ljubuši.

Ukupno je posađena 217.781 sadnica, od čega je na novo pošumljavanje otišlo 67.000 sadnica.

Kulture koje su posađene:

Crni bor (Pinus nigra) – 74 090 sadnica
Bijeli bor (Pinus sylvestris) – 78 300 sadnica
Munika (Pinus heldreichii) – 64 500 sadnica
Gorski javor (Acer pseudoplatanus) – 891 kom.

Tomislavcity.com