Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na 89. sjednici, koja je završena u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i uputila ga u skraćeni parlamentarni postupak.

Tijekom primjene tog zakona koji je na snazi od 14.4.2016. godine, utvrđeno je kako su određene životne i pravne situacije nametnule potrebu izmjena i dopuna. Nacrt zakona podržalo je i Gospodarsko-socijalno vijeće na sjednici od 19.12.2016. godine, uz prihvaćanje amandmana premijera FBiH koji se odnosi na dodavanje novog člana koji regulira stupanje u radni odnos u javnim institucijama isključivo putem natječajnog postupka.

To će zapošljavanje biti propisano podzakonskim aktom koji će utvrditi Vlada FBiH i bit će donesen u roku od 90 dana od stupanja Zakona na snagu.

Danas je utvrđen i u parlamentarni postupak upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH kako bi bio usuglašen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH, kojim je preciziran radno-pravni status direktora samostalnih upravnih organizacija i pomoćnika rukovoditelja tijela državne službe

Novina je da direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnog zavoda imenuje i razrješava Vlada FBiH, na prijedlog resornog federalnog ministra, a na osnovu javnog konkursa koji raspisuje i provodi tijelo državne službe, što nije postojalo u ranijem zakonskom rješenju.

Federalna vlada danas je upoznata s četvrtim ovogodišnjim kvartalnim izvještajem o dugu FBiH. Tokom četvrtog kvartala 2016. godine je u FBiH po osnovi vanjskog duga ukupno angažirano 41.958.233,61 KM u više valuta od više kreditora. U istom razdoblju je, po osnovi servisiranja vanjskog duga, isplaćeno ukupno 161.523.859,29 KM.

Ukupan vanjski i unutarnji dug na dan 31.12.2016. godine iznosi 6.267.083.137 KM. Ukupan vanjski i unutarnji dug Vlade FBiH, u koji nisu uključene verificirane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske Federacije, iznosi 6.238.078.921 KM i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 171.246.445 KM ili 2,82 posto. U odnosu na isto razdoblje u 2015. godini (6.268,40 milijuna KM) ukupan dug u FBiH je na kraju 2016. godine manji za oko 30 milijuna KM.

Vlada FBiH je usvojila izvještaje o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije za 2016. godinu, koji će biti upućeni predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH i Parlamentu FBiH. U izvještaju se navodi da su rezultati Federalne uprave policije u prošloj godini najbolji ostvareni od njenog osnivanja.

Usvojen je prvi mjesečni izvještaj o radu Povjerenstva za praćenje i koordinaciju izvršavanja obveza federalnih tijela koje se odnose na europske integracije. Konstatirano je kako su sva federalna tijela uprave dostavila odgovore na pitanja iz Upitnika EK koja su u njihovoj nadležnosti i time ispunili sve obveze za koje ih je Vlada FBiH zadužila zaključkom od 23.12.2016. godine.

Federalna vlada danas je, također, prihvatila preporuke EU sa prvih sastanaka pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj, te za unutrašnje tržište i konkurenciju, kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine.

Dopunjena je i Uredba o ovlastima u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti  Federacije BiH i na popis tih društava dodana je Razvojna banka FBiH. Dano je pozitivno mišljenje na dopunjeni Prijedlog odluke Upravnog  odbora Fondacije  za održivi razvoj OdRaz o prestanku rada te fondacije koji će biti upućen Upravnom odboru na donošenje.