''Razumijemo strah građana i zahtjeve kojima je dio javnosti tražio moratorij za sve, ali nemoguća je odluka, kojom bi u jednak status bio stavljen zaposlenik koji je ostao bez posla sa zaposlenikom državnog poduzeća koji ima redovne prihode'', navela je Agencija za bankarstvo Federacije BiH povodom odluke o moratoriju za vraćanje kredita.

Agencija za bankarstvo FBiH priopćila je kako će biti uveden moratorij ili neka druga olakšica na otplatu kredita svim građanima kojima je smanjena kreditna sposobnost kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH.

''Dužnosnici, državni zaposlenici, zaposlenici javnih poduzeća, korisnici proračuna kao i svi drugi kojima se primanja redovno isplaćuju nisu obuhvaćeni privremenom mjerom moratorija na otplatu kredita. Izuzetno, i navedena lica mogu podnijeti zahtjev ukoliko je članu domaćinstva smanjena kreditna sposobnost zbog negativnih efekata izvanrednog stanja, a kojima je prilikom odobravanja kredita cjenjena kreditna sposobnost članova domaćinstva'', navodi Agencija.

Dodaje kako ista logika važi i za pravna lica, jer sve državne institucije i pravna lica koja imaju stabilno poslovanje ili čak i povećan promet, ne mogu imati pravo na moratorij.

''To pravo je predviđeno za pravna lica kojima je znatno otežano poslovanje kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH. Svi koji mogu plaćati svoje financijske obveze u ovom trenutku to i trebaju raditi, a posebno javni sektor, jer samo na taj način možemo pomoći ugroženima i doprinijeti da se prebrodi ova kriza'', navodi se.

S druge strane, navodi Agencija, svi građani i pravna lica koji su pogođeni izravno ili neizravno negativnim efektima koronavirusa imaju pravo tražiti od svojih banaka moratorij od 90 dana, što je razdoblje u kojem miruje otplata kao i obračun kamata, a potom s bankom mogu dogovarati i druge mjere.

''Većina banaka je već pripremila procedure za jednostavnu i sigurnu komunikaciju sa klijentima. Banke će i samoinicijativno pokrenuti ove aktivnosti ako utvrde da je klijentova otplatna sposobnost ugrožena ili ne mogu stupiti s klijentom u kontakt. Agencija za bankarstvo FBiH je osigurala i pravni i regulatorni osnov da mjerom moratorija miruju i regulatorne obveze financijskih institucija (npr. dodatna rezerviranja, reklasifikacija), kao i da moratorij ne utječe na pogoršanje rejtinga klijenata (lošija kategorizacija)'', navodi se.

Osim moratorija na kreditne obveze, bankama se regulatorno olakšalo i odobravanje kredita za likvidnost klijenata pravnih lica s ciljem osiguranja likvidnosti ekonomije, te spašavanja radnih mjesta.

''Agencija za bankarstvo FBiH naglašava da je u ovim vanrednim okolnostima potrebno rasteretiti građane i pravna lica kojima je zbog pandemije ugrožena platežna moć, a istovremeno –zaštititi stabilnost financijskog sustava i deponente'', navela je Agencija.