Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama u 2021. godini imenovano po Rješenju, broj: 01/1-11-1679/21 od 08.07.2021. godine u skladu sa Pravilnikom o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih, broj: 01/1-27-1358/21 od 01.06.2021. u procesu provođenja Javnog poziva za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava u svrhu reguliranja subvencioniranja stambenog pitanja mladih, objavljuje
 
PRELIMINARNU
LISTU S POPISOM KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
 
Redni broj    Ime i prezime    Broj bodova    Iznos

1.    Ilija Jurić    92    9.200,00 KM
2.    Tadija (Bože) Džolan    88    8.800,00 KM
3.    Davorka Džolan    85    8.500,00 KM
4.    Ivana Bešker    85    8.500,00 KM
5.    Ibro Hasanagić    85    8.500,00 KM
6.    Josipa Ostojić    82    8.200,00 KM
7.    Marina Rajič    82    8.200,00 KM
8.    Ante Baketarić    81    8.100,00 KM
9.    Darijo Miličević    80    8.000,00 KM
10.    Josip Baketarić    80    8.000,00 KM
11.    Džanan Mahmutbegović    80    8.000,00 KM
12.    Sead Berić    80    8.000,00 KM
13.    Ruža Jurić    80    8.000,00 KM
14.    Marina Anić    80    8.000,00 KM
15.    Karolina Pavković    80    8.000,00 KM
16.    Ivana Juričić    77    
17.    Ivica Kolakušić    77    
18.    Ante Markešić    75    
19.    Franjo Šakota    75    
20.    Ljubica Žuljević    75    
21.    Muamir Pilav    75    
22.    Tadija (Joze) Džolan    75    
23.    Ivan Čuljak    75    
24.    Božana Biloš    75    
25.    Ilija (Mije) Šarčević    75    
26.    Damir Tubić    75    
27.    Franjo Franjić    75    
28.    Željka Bulaja    75    
29.    Nikola Bošnjak    75    
30.    Ilija (Petar) Šarčević    75    
31.    Katica Džidžić    73    
32.    Slavica Brković    70    
33.    Tomislav Selak    70    
34.    Ružica Bešker    70    
35.    Marko Matešić    70    
36.    Blaženka Džalto    70    
37.    Ivan Marić    70    
38.    Arijana Meter    70    
39.    Marija Šimunović    70    
40.    Ivana Sičaja    70    
41.    Ana Sičaja    70    
42.    Ivana Zelić    70    
43.    Ante Bešker    70    
44.    Davor Ćališ    65    
45.    Saliha Gvozden    65    
46.    Armin Šero    65    
47.    Marina Matešić    65    
48.    Ivka Žuljević    65    
49.    Kristina Cvitanović    65    
50.    Ivan Jurić    65    
51.    Josip Šakota    65    
52.    Stipan Lovrić    65    
53.    Marko Antunović    65    
54.    Ivana Pajić    65    
55.    Marija Pavlović    65    
56.    Luca Tokić    65    
57.    Ivan Baraban    65    
58.    Ante Franjić    65    
59.    Kata Burečić    65    
60.    Marija Ćurčić    60    
61.    Željka Andričić    60    
62.    Ljuban Zelenika    60    
63.    Danijela Bilić    60    
64.    Andrea Ćališ    60    
65.    Ante Babić    60    
66.    Antonija Juričić    60    
67.    Igor Bošnjak-Šudić    60    
68.    Antonija Žilić    60    
69.    Marica Lončar    60    
70.    Jure Galić    55    
71.    Jasmin Đogić    55    
72.    Ivana Šakota    50      

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama:

73.    Dragica Ćurdo    nepotpuna dokumentacija
74.    Dragan Ivandić    nepotpuna dokumentacija
75.    Kenan Bobar    nepotpuna dokumentacija
76.    Damir Bilandžija    nepotpuna dokumentacija
77.    Petar Baketarić    posjeduje drugu nekretninu
78.    Slađana Vladić    posjeduje drugu nekretninu
79.    Meho Pilav    starosna dob
80.    Tomislava Vidović    posjeduje drugu nekretninu
81.    Danijel Drežnjak    posjeduje drugu nekretninu
82.    Jozo Čuljak    ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine
83.    Ivan Vladić    ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine
84.    Ivana Zelenika    ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine
85.    Senad Imamović    nemaju stalno prebivalište u posljednje tri godine
86.    Marko Dolić    neoženjen

Uzimajući u obzir odobrena novčana sredstva za ovu namjenu, subvencije će se isplatiti podnositeljima zahtjeva na temelju ostvarenih bodova sukladno čl. 15. i 16. Pravilnika, zaključno s rednim brojem 15. rang liste.
 
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove rang liste podnositelj prijave može izjaviti Prigovor Načelniku u roku od 7 (sedam) dana od dana objave. Načelnik razmatra Prigovor nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po Prigovoru.
 
 Predsjednik povjerenstva   
Ivan Marić, mag. iur.