Na temelju Odluke Upravnog vijeća JU Centra za socijalni rad Prozor-Rama broj:03/1-37-71/15 od 05.02.2015. godine, raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta

Psiholog – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

Pedagog – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

Stručni suradnik za socijalni rad – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, na jednu godinu zbog povećanja obima poslova

Uvjeti za obavljanje poslova:

Za poziciju 1:

- Visoka stručna sprema ( VSS VII stupanj ), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, Filozofski fakultet – smjer psihologija
- 1 godina radnog iskustva
- Poznavanje rada na računaru

Za poziciju 2:

- Visoka stručna sprema ( VSS VII stupanj ), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, Pedagoški fakultet
- 1 godina radnog iskustva
- Poznavanje rada na računaru

Za poziciju 3:

- Visoka stručna sprema ( VSS VII stupanj ), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, Filozofski fakultet ili Fakultet političkih znanosti – smjer socijalni rad
- 1 godina radnog iskustva
- Poznavanje rada na računaru

Prilikom  podnošenja prijave s kratkim životopisom, kandidata trebaju dostaviti original ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije:

- Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome i rješenje o nostrifikaciji ako fakultet nije završen u BiH)
- Uvjerenje o državljanstvu
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Dokaz o poznavanju rada na računaru
- Liječničko uvjerenje (za kandidata koji bude primljen)
- Da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje predstavlja smetnju u zasnivanju radnog odnosa
 
NAPOMENA:

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se intervju prije izbora (o vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti upoznati).

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Uz prijavu obveznu dostaviti kontakt adresu i broj telefona.

Prijave s navedenom dokumentacijom slati na adresu:

JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama
UPRAVNO VIJEĆE
Kralja Tomislava bb
88 440  Prozor-Rama
S naznakom „Prijava na natječaj – NE OTVARAJ“


Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Mostar, 06.02.2015.