Rok trajanja: 13.06.2018
Stupanj stručnog obrazovanja: Visoka stručna sprema
Broj izvršitelja 1
Kategorija: Ekonomija, financije i računovodstvo
Mjesto rada: Prozor-Rama
Vrsta radnog odnosa: Određeno/Neodređeno

Detaljno o natječaju:

Objavljeno u Oslobođenju, 30.05.2018.

Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br. 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Prozor-Rama, objavljuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Prozor-Rama
2/516
 
Stručni suradnik za poslove plana, analize i proračuna - 1 (jedan) izvršitelj
 
Opis poslova: prikuplja, sređuje i obrađuje potrebne podatke za izradu analiza i izvješća; sudjeluje u pripremama planova proračuna i prati izvršenje plana proračuna; planira, prati i predlaže mjere za ostvarenje i povećanje prihoda; sačinjava izvješće o prihodima i izdacima proračuna, završne i periodične obračune; prati evidenciju osnovnih sredstava i surađuje s popisnim komisijama; vrši usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem osnovnih sredstava; vodi knjigu stalnih sredstava; vrši obračun amortizacije i koordinira rad komisija za popis; analizira zahtjeve proračunskih korisnika za dodjelu sredstava iz proračuna; priprema analize, izvješća o izvršenju proračuna dodijeljenih proračunskim korisnicima; objedinjuje sve poslove analitičke procjene proračunskih korisnika; priprema analitičke i druge materijale za potrebe analize planiranja i izvršenja proračunskih korisnika; vrši analize operativnih planova u dijelu rasporeda rashoda po analitičkim kategorijama prema odobrenom proračunu; sačinjava informacije, analize i izvješća u oblasti financijsko - računovodstvenih poslova, surađuje sa komisijama Općinskog vijeća i nadležnim financijskim institucijama; obavlja i druge aktivnosti vezane za izvršavanje proračuna; odgovara za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova sukladno važećim propisima; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i poslove po nalogu šefa Odjela i pomoćnika Općinskog načelnika.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji  BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u Općini Prozor-Rama, i to:

- VSS, VII stupanj stručne spreme, Ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomske struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:

Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog natječaja,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure javnog natječaja.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljnjoj proceduri javnog natječaja o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Fedracije BiH", br.10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:
 
Agencija za državnu službu F BIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b.
88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Prozor-Rama"
 
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.